ນຳພາລົດໄຟມາຈອດທີ່ສະຖານີລົດໄຟຊ້າເກີນໄປເລີຍຖືກຕັດເງິນເດືອນ

ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດອັນດັບໜຶ່ງ ທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນເລື່ອງຂອງເວລາ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບລົດ ໄ ຟ ວັນທີ 11 ພ ະ ຈິກ 2021 ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບ ພ ະ ນັກງານລົດ ໄ ຟ ຍີ່ປຸ່ນ ລາວ ຕັ ດ ສິນໃຈຟ້ອງບໍລິ ສັ ດ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວ ຖື ກ ຫັກເງິນເດືອນ ຈໍານວນ 56 ເຢນ (5,000 ກີ ບ) ຍ້ອນພາລົດ ໄ ຟ ມາຮອດສະຖານີຊ້າ 1 ນາທີ. ພ ະ ນັກງານລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ລາວ ເ ຮັ ດ ວຽກໃຫ້ບໍລິ ສັ ດ ລົດໄຟ JR West, ສໍາລັບຄວາມ ຜິ ດ ພາດຂອງລາວ

ໃນການຈອດລົດ ໄ ຟ ໃນສາຍ Okayama ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວລົດ ໄ ຟ ຊັກຊ້າ 1 ນາທີ ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2020. ຊາຍ ຄົ ນ ດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າ ໃນຕາ ຕ ະ ລາງການ ເ ຮັ ດ ວຽກຂອງລາວ ລາວ ຖື ກ ກໍ າ ນົດໃຫ້ ຢຸ ດ ລົດ ໄ ຟ ຂະບວນທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໂດຍສານ ຢູ່ທີ່ສະຖານີ Okayama ແລະ ກໍ າ ລັງລໍຖ້າລົດ ໄ ຟ ອີກຂະບວນໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ຟາກກົງກັນຂ້າມ ຫຼັງຈາກທີ່ລົດ ໄ ຟ ນັ້ນມາຮອດ ລາວກໍໄດ້ຮູ້ວ່າຕົນເອງຢືນຢູ່ ຜິ ດ ຟາກ ກ່ອນທີ່ລາວຈະກັບມາຟາກຂະບວນລົດ ໄ ຟ ທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງ

ສົ່ງຜົນໃຫ້ລົດ ໄ ຟ ແລ່ນຊ້າກວ່າ ກ ຳ ນົດໄປ 2 ນາທີ ຄື ລາວອອກຈາກລົດ ໄ ຟ ຊ້າໄປ 1 ນາທີ ແລະ ຈອດລົດ ໄ ຟ ຊ້າອີກ 1 ນາທີ. ໃນຕອນທຳອິດ, ບໍລິ ສັ ດ JR West ໄດ້ ຕັ ດ ສິນໃຈປັບໃໝຊາຍ ຄົ ນ ນີ້ 85 ເຢນ (ປະມານ 8,000 ກີ ບ) ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ບໍລິ ສັ ດ ໄດ້ ຕັ ດ ສິນໃຈຫຼຸດຄ່າປັບໃໝລົງເຫຼືອພຽງ 56 ເຢນ ຫຼື 5,000 ກີ ບ. ລາວອ້າງວ່າ ຄວາມລ່າຊ້າຂອງລາວ ມັນບໍ່ມີຜົນ ກ ະ ທົບຕໍ່ເວລາ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານແຕ່ຢ່າງໃດ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນລົດ ໄ ຟ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໂດຍສານເລີຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຊາຍ ຄົ ນ ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງ ຕັ ດ ສິນໃຈຍື່ນໜັງສືຟ້ອງສານ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄ່າ ເ ສ ຍ ຫາຍຈາກບໍລິ ສັ ດ ຈໍານວນ 2,2 ລ້ານກວ່າເຢນ (ປະມານສອງຮ້ອຍປາຍລ້ານ ກີ ບ) ເນື່ອງຈາກການທີ່ບໍລິ ສັ ດ ຫັກເງິນຂອງລາວ ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນ ກ ະ ທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຈິ ດ ໃຈ ເຮັດໃຫ້ລາວເກີດຄວາມ ທຸ ກ ທໍລະມານ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິ ສັ ດ JR West ກ່າວວ່າ ທາງອົງກອນມີນະໂຍບາຍ “ຖ້າບໍ່ ເ ຮັ ດ ວຽກ, ກໍຈະບໍ່ຈ່າຍເງິນ” ເ ຮັ ດ ໃຫ້ບໍລິ ສັ ດ ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນໃນໄລຍະເວລາ 2 ນາທີ ທີ່ຊ້າໄປໃຫ້ໄດ້.