ທີ່ສີງກະໂປໃຜບໍ່ສັກວັກຊີນຖ້າຕິດໂຄວິດແມ່ນໃຫ້ປົວກັນເອງຢູ່ເຮືອນ

ບໍ່ສັກ ວັ ກ ຊິນແລ້ວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການກວດ ແລະ ປິ່ ນ ປົວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສິງກະໂປ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນວັນທີ 10 ພ ະ ຈິກ ວ່າ: ຕ ະ ຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ສິງກະໂປ ຮັບ ຜິ ດ ຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການກວດ ແລະ ການ ປິ່ ນ ປົວ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ບໍ່ວ່າ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ຈະເປັນ ຄົ ນ ສິງກະໂປ ຫຼື ຄົ ນ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາໄສຢູ່ຖາວອນໃນ ສິງກະໂປ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເກີດຈາກການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວ. ປັດຈຸບັນ, ການ ສັ ກ ຢາ ວັ ກ ຊິນປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນປະເທດ ສິງກະໂປ ກວມ 85% ຂອງປະຊາ ກ ອ ນ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ຢ າ ວັ ກ ຊິນຄົບໂດສແລ້ວກໍຍັງມີໂອກາດ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄດ້.

ສະນັ້ນ ຖ້າປະຊາ ກ ອ ນ ກຸ່ມນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດ ແລະ ປິ່ ນ ປົວ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຈະຍັງສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ເບີ່ງແຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການກວດ ແລະ ປິ່ ນ ປົວໂດຍບໍ່ໄດ້ ເ ສ ຍ ຄ່າ. ສໍາລັບຂອງປະຊາ ຊົ ນ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ງຊຶ່ງ ສະໝັກໃຈປະຕິເສດ ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບການ ສັ ກ ວັກຊິນປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ດ້ວຍ ເ ຫ ດ ຜົ ນ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແພດ ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ທັນວາ 2021 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຖ້າພວກເຂົາ ເ ຈັ ບ ປ່ ວ ຍ ດ້ວຍ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານ ພ ະ ຍາບານປະ ເ ພ ດ ໃດໆກໍຕາມ ບຸ ກ ຄົ ນ ນັ້ນຕ້ອງຮັບ ຜິ ດ ຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ປິ່ ນ ປົວທັງໝົດເອງ. ຍົກເວັ້ນແຕ່ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ທີ່ຜົນພິສູດທາງການແພດຢືນຢັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮັບ ວັ ກ ຊິນໄດ້. ລວມທັງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍອາຍຸ ຕໍ່ າ ກວ່າ 12 ປີ.