ຢາທີ່ໃຊ້ຮັກສາໂຄວິດຢູ່ເຮືອນດ້ວຍຕົນເອງ

ຕິ ດ ຕາມສຸຂະພາບ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

– ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຍັງບໍ່ມີຢາ ປິ່ ນ ປົວສະເພາະ, ມີແຕ່ວິທີການຮັກສາ ສຸຂະພາບທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລິ ດ ຕໍ່ມື້ ແລະ ກິນ ອາຫານໃຫ້ພຽງພໍຕາມຫລັກ ໂ ພ ສະນາການ, ໃຫ້ ຢ າ ລົດໄຂ້ຖ້າມີອາການ ໄຂ້ສູງ ແລະອື່ນໆ.

– ກະກຽມ ຢ າ ພື້ນຖານທີ່ ຈໍ າ ເປັນ ເຊັ່ນ: Paracetamol, Berberine, ORS, Multivitamine.

– ແຕ່ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ ຢ າ ຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ຢ າ Steroid ເພື່ອປິ່ນປົວ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ທີ່ບໍ່ມີອາການ ແລະ ອາການເບົາບາງ.

ຖ້າ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອເລີ່ມມີອາການຫາຍໃຈຍາກ ຫລື ອາການອື່ນໆທີ່ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ຫລື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຕິ ດ ຕາມ ປິ່ ນ ປົວຈາກ ແພດໝໍ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 164. ຂໍ້ມູນຈາກ ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ