ກັບຕັນຍິງຄົນທຳອິດຂອງສປປລາວ

ນາງ ວິດາຄຳ ອຸພົມມະ ກັບຕັນ ຍິ ງ ຄົນທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນາງ ວິດາຄຳ ອຸພົມມະ (ແຂກ) ເປັນຜູ້ ຍິ ງ ຄົນທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍເປັນກັບຕັນແບບສົມບູນ ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ແລະ ຍັງເປັນອີກໜຶ່ງ ປ ະ ຫວັດສາດຂອງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ