ເມຍຫຼວງທຸບລົດເມຍນ້ອຍບັງອາດມາຍາດຜົວ

ການທຸບທຳລາຍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ລົດເມຍນ້ອຍຂອງຜົວ ເມຍຫຼວງມີ ໂ ທ ດ ຕິ ດ ຄຸ ກ 3ປີ ປັບໃໝ 15ລ້ານ ຄຳຖາມຈາກທາງບ້ານ: “ອ້າຍທະນາຍ ຜົວນ້ອງນະ ເລື່ອງເປັນແນວນີ້ ນ້ອງໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜົວນ້ອງຢ່າງ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝາຍໄດ້ປະມານ 5-6 ປີແລ້ວ. ຕົ້ນປີຜ່ານມາ ນ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜົວຂອງນ້ອງໄດ້ ລັ ກ ມີຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ແບບຊູ້ສາວກັບຜູ້ ຍິ ງ ຄົນໜຶ່ງ. ນ້ອງໄດ້ບອກໃຫ້ຜົວເຊົາ ແລະ ຜົວນ້ອງກໍຮັບປາກວ່າຈະ ຢຸ ດ ຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ທີ່ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງດັ່ງກ່າວກັບຜູ້ ຍິ ງ ຜູ້ນັ້ນ.

ເດືອນເມສາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ນ້ອງໄດ້ສືບຮູ້ວ່າຜົວຂອງນ້ອງໄດ້ ລັ ກ ຊື້ລົດໃຫຍ່ Toyota Camry ໃຫ້ຜູ້ ຍິ ງ ຜູ້ນັ້ນ. ຍ້ອນຄວາມໃຈ ຮ້ າ ຍ ບວກກັບຜູ້ ຍິ ງ ຄົນນັ້ນ ໄດ້ໂພດສ໌ເຢະເຢີ້ຍນ້ອງວ່າ ຮ້ າ ຍ ໃຫ້ນ້ອງເສຍໆຫາຍໆຕ່າງໆ ນ້ອງກັບໝູ່ອົດບໍ່ໄດ້ ເລີຍໄດ້ໄປ ປ ະ ເຊີນໜ້າກັບຜູ້ ຍິ ງ ຄົນນັ້ນ. ເວລາ ປ ະ ເຊີນໜ້າກັນ ພວກນ້ອງກໍມີປາກສຽງກັນ ຍ້ອນຄວາມໃຈ ຮ້ າ ຍ ນ້ອງເລີຍໄດ້ໃຊ້ກ້ອນຫີນ ແລະ ໄມ້ຄ້ອນທຸບລົດທີ່ຜົວນ້ອງຊື້ໃຫ້ຜູ້ ຍິ ງ ຄົນນັ້ນເສຍຫາຍພໍສົມຄວນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 1 ອາທິດ ຜູ້ ຍິ ງ ຄົນນັ້ນໄດ້ໂທມາທວງຖາມນ້ອງ ໃຫ້ໄປແປງລົດໃຫ້ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນລາວຈະແຈ້ງຄວາມນຳ ຕ ຳ ຫຼວດ. ນ້ອງຢາກຖາມວ່າ: ເລື່ອງເປັນແນວນີ້ນ້ອງມີຄວາມ ຜິ ດ ບໍ່?

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເລື່ອງມັນຂ້ອນຂ້າງຊັດເຈນວ່າ ຜົວ ແລະ ຜູ້ ຍິ ງ ຄົນນັ້ນອາດກະທຳຜິດຖານກະທຳມິດສະຈານ ອີງຕາມມາດຕາ 247 ຂອງ ປ ະ ມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017. ແຕ່ພາຍໃຕ້ຫລັກການຂອງກົດໝາຍ ເຖິງພວກກ່ຽວ (ຜົວ ແລະ ຍິ ງ ຊູ້) ອາດຈະກະທຳ ຜິ ດ ຖານການທຳມິດສາຈານກໍຕາມ ຜູ້ເປັນເມຍກໍບໍ່ມີສິດລະເມີດສິດສ່ວນໂຕອື່ນຂອງຜູ້ ຍິ ງ ຄົນນັ້ນ. ຖ້າບໍ່ຢ່າງນັ້ນ ຜູ້ເປັນເມຍເອງກໍອາດກາຍເປັນຜູ້ກະທຳ ຜິ ດ ເຊັ່ນກັນ. ອີງຕາມມາດຕາ 236 ຂອງ ປ ະ ມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017 ກ ຳ ນົດໄວ້ວ່າ ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ທຳລາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຊັບຂອງຜູ້ອື່ນເປ່ເພໂດຍເຈດ

ຕ ະ ນາ ດ້ວຍວິທີ ຫຼື ຮູບການໃດກໍຕາມ ຈະ ຖື ກ ລົງໂທດ ຕັ ດ ອິດສະລະພາບແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະ ຖື ກ ປັບໃໝແຕ່ 3.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ. ໃນກໍລະນີນີ້, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຜູ້ເປັນເມຍອາດຈະເປັນຜູ້ກະທຳ ຜິ ດ ຍ້ອນມີເຈດ ຕ ະ ນາທີ່ຈະໄປ ປ ະ ເຊີນໜ້າເພື່ອກະທຳການໃດໜຶ່ງ. ການທຳລາຍຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນໂດຍເຈດ ຕ ະ ນາ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮູ້ສຶກບັນດານໂທສະ ຈະຖືວ່າໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງບໍ່ໄດ້ພາຍໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຢາກ ເ ຕື ອ ນ ທຸກຄົນໃຫ້ຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນລົງມືກະທຳສິ່ງໃດໜຶ່ງເພາະວ່າ ຈາກທ່ານອາດຈະ ຕົ ກ ເປັນຜູ້ກະທຳ ຜິ ດ ເອງກໍເປັນໄດ້.