ຜູ້ຍິງເຟຣນລີ່ເປັນພຽງການສະແດງຄວາມອັດທະຍາໄສດີເທົ່ານັ້ນ

ແມ່ນແທ້ບໍ່ ຜູ້ ຍິ ງ ເຟຣນລີ່ ບໍ່ໄດ້ແປວ່າມີໃຈ ແຕ່ເປັນພຽງການສະແດງຄວາມອັດທະຍາໄສດີເທົ່ານັ້ນ ເວົ້າມາແລ້ວ ເ ສົ້ າ ຄິດໄປເອງເປັນເຫດສັງເກດໄດ້ ງານວິໄຈພົບວ່າ ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ມີໂອກາດເຂົ້າໃຈ ຜິ ດ ສູງ ວ່າຜູ້ ຍິ ງ ທີ່ເຟຣນລີ່ ສະແດງອອກໂດຍການເວົ້າດີ ຫຼື ເຮັດດີນໍາແມ່ນອາດຈະມີໃຈຢູ່ຄືກັນ ເພາະມັກຈະ ປ ະ ເມີນພາຍນອກ ແລະ ເລືອກທີ່ຈະເຂົ້າຂ້າງໂຕເອງຫຼາຍກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ ຍິ ງ ທີ່ເຟຣນລີ່ບາງຄົນພຽງແຕ່ສະແດງຄວາມເປັນມິດ ຫຼື ຄວາມມີນໍ້າໃຈເທົ່ານັ້ນ