ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນການຕົກລົງໃດໆຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບການຊື້ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 51% ຂອງບໍລິສັດພູສີ

ມີຂໍ້ມູນສຳຄັນດັ່ງນີ້: ການສະເຫນີຂໍຊື້ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຜູ້ຂຽນ: ກົມປະຊາສຳພັນ ວັນເສົາ, 13 ພ.ຈ 2021 18:00 ​​​ຕໍ່ປະເດັນຂ່າວ ທີ່ສັງຄົມ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍຊື້ຮຸ້ນທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 51% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່ ຂອງບໍລິ ສັ ດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ: ອີງຕາມການ ເ ຮັ ດ ວຽກ ຮ່ ວ ມ ກັນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ເຫັນວ່າ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ​ ມະຫາຊົນ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນ ຕ ະ ຫລາດຫລັກຊັບແລ້ວ. ສະນັ້ນ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສ.

ສ່ວນການສະເຫນີຂອງບໍລິ ສັ ດ ພູສີ ຕາມແຈ້ງການ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ​ ສະບັບເລກທີ 1465/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 10 ພ ະ ຈິກ 2021 ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດປົກກະຕິຂອງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົນໄກການ ເ ຮັ ດ ວຽກຂອງຕົນ. ຍ້ອນເປັນພຽງແຕ່ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງດ້ວຍກັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກບໍ່ທັນແມ່ນການຕົກລົງໃດໆຈາກຂັ້ນເທິງ ຄືດັ່ງສັງຄົມ ຈໍ າ ນວນຫນຶ່ງເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ທັນເອ ກ ະ ພາບ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງສັງຄົມຮັບຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ