ຜົວຂໍປະເມຍເມື່ອເມຍເວລາບໍ່ແຕ່ງໜ້າຂີ້ລ້າຍແຮງຫຼາຍ

ແຕ່ງງານກັນໄປໄດ້ 1 ເດືອນ ຜົວຂໍປະເມຍ ຫຼັງຊັອກເມື່ອໄດ້ເຫັນ ຕອນເມຍບໍ່ແຕ່ງໜ້າ. ເ ຫ ດ ການນີ້ ເກີດຂຶ້ນທີ່ ປະເທດດູໄບ ໜຸ່ມທຸລະກິດຊາວອີຢິບ ທີ່ມາ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນໄດ້ພົບກັບ ຍິ ງ ສາວ ຄົ ນ ໜຶ່ງຜ່ານທາງໂຊຊ່ຽວ. ຫຼັງຈາກລົມກັນໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລະພົບເຫັນກັນພຽງ 23 ເທື່ອ ສຸດທ້າຍລາວກໍ່ ຕັ ດ ສິນໃຈຂໍນາງແຕ່ງງານ ແຕ່ພໍແຕ່ງໄປໄດ້ເດືອນດຽວ ລາວກໍ່ມາຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ສານຄອບຄົວເພື່ອ ຂໍ ຢ່ າ ໂດຍໃຫ້ ເ ຫ ດ ຜົນວ່າ “ນາງ ຂີ້ ຮ້ າ ຍ ເກີນໄປເມື່ອບໍ່ໄດ້ແຕ່ງໜ້າ”

ຕາມລາຍງານເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມວ່າ ຕອນທີ່ເຫັນຮູບຂອງນາງທາງ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ກໍ່ເຫັນວ່ານາງງາມຫຼາຍ ຫຼັງຈາກມາພົບຕົວຈິງກໍ່ຄິດວ່າງາມ ແຕ່ຕອນທີ່ເຫັນນັ້ນກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຕອນທີ່ນາງແຕ່ງໜ້າ ຈັ ດ ເຕັມໝົດ. “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ ຕົ ກ ໃຈຫຼາຍ ປານເປັນ ຄົ ນ ລະ ຄົ ນ ຕອນທີ່ພົບເຫັນກ່ອນໜ້າທີ່ຈະແຕ່ງງານເລີຍ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກກັບຕົວຕົນເອງ ຖື ກ ຫຼອກ ແລະ ຂ້ອຍຕ້ອງການຈະ ຢ່ າ ກັບນາງ” ສາມີລາວໄດ້ກ່າວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບໍ່ມີລາຍງານເປີດເຜີຍວ່າສານ ຕັ ດ ສິນໃຫ້ທັງສອງ ຢ່ າ ຂາດກັນຫຼືບໍ ແຕ່ທີ່ຮູ້ໆກໍ່ຄືຝ່າຍຊາຍຢືນ ຢັ ນ ທີ່ຈະ ຢ່ າ ຂ າ ດ ຢ່າງແນ່ນອນ.