ທະຫານຊາຍແດນກັກຕົວຄົນຈີນລັກລອບເຂົ້າເມືອງ

ກັກຕົວ ຄົ ນ ຈີນ ລັ ກ ລອບເຂົ້າ ສປປ ລາວ ວັນທີ 13/11/2021 ອ້າຍນ້ອງ ທ ະ ຫານຊາຍແດນ 122 ໄດ້ສະກັດ ຈັ ບ ຄົ ນ ຈີນ ເຂົ້າເມືອງແບບ ຜິ ດ ກົ ດ ໝາຍຢູ່ຊາຍແດນ ລາວ-ມຽນມາ ແຕ່ສຸດທ້າຍກະໄປບໍ່ຫຼອດ ຖື ກ ອ້າຍນ້ອງ ທ ະ ຫານຊາຍແດນ 122 ສະກັດ ຈັ ບ ໄດ້.