ຊາຍຊາວມຽນມາຂື້ນໄປຕັດຕົ້ນຕີນເປັດແລ້ວສະຫຼົບຢູ່ເທີງຕົ້ນໄມ້ນັ້ນ

ຄົ ນ ຕັ ດ ຕົ້ນໄມ້ ເປັນລົມຄາຕົ້ນຕີນເປັດ ເປັນເພາະເໝັນຫຼືແດດມັນຮ້ອນເນາະ ວ່າເລື່ອງກິ່ນຂອງດອກຕົ້ນຕີນເປັດ ບາງ ຄົ ນ ກໍ່ວ່າຫອມ ບາງ ຄົ ນ ກໍ່ວ່າເໝັນ ແຕ່ຫຼ້າສຸດມີ ຄົ ນ ສະຫຼົບຄາຕົ້ນຕີນເປັດ. ນີ້ເປັນ ເ ຫ ດ ການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ່ 8/11/2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໜ່ວຍກູ້ ໄ ພ ໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າມີ ຄົ ນ ເປັນລົມໝົດສະຕິ

ເຊິ່ງຍັງ ຕິ ດ ຢູ່ເທິງຕົ້ນຕີນເປັດ ເມື່ອໄປຮອດເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ກູ້ ໄ ພ ກໍ່ພົບ ຄົ ນ ເປັນລົມໝົດສະຕິຢູ່ເທິງຕົ້ນຕີນເປັດແທ້ໆ ເຊິ່ງຕົ້ນຕີນເປັດດັ່ງກ່າວມີຂະໜາດໃຫ່ຍແລະສູງປະມານ 5 ແ ມັ ດ

ແລະ ຫາກໍ່ ຖື ກ ຕັ ດ ແຕ່ງກິ່ງໄມ້ສຳເລັດ ເບື້ອງຕົ້ນຮູ້ວ່າຊາຍ ຄົ ນ ດັ່ງກ່າວເປັນ ຄົ ນ ງານຕັດໄມ້ ຊາວມ້ຽນມາ ລ າ ວ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃຫ້ໄປ ຕັ ດ ແຕ່ງກິ່ງຕົ້ນໄມ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.

ຫຼັງຈາກ ຕັ ດ ແຕ່ງກິ່ງແລ້ວໆກໍ່ເກີດອາການໜ້າ ມື ດ ກ່ອນຈະໝົດ ສ ະ ຕິໄປ ຈົນກະທັງມີ ຄົ ນ ໄປເຫັນແລະແຈ້ງກູ້ ໄ ພ ມາຊ່ວຍເຫຼືອ ສຳລັບສາ ເ ຫ ດ ຂອງການໝົດສະຕິນັ້ນ ຄ າ ດ ວ່າ

ໜ້າຈະເປັນເພາະກິ່ນທີ່ ຮຸ ນ ແຮງຂອງດອກຕີນເພັດ ປະກອບກັບການຢູ່ທ່າມກາງແດດຮ້ອນເປັນເວລາດົນ ຈຶ່ງ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເປັນລົມ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ບໍ່ ຕົ ກ ລົງມາແລະໄດ້ຮັບບາດ ເ ຈັ ບ ຫຍັງ.