ເລັ່ງສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດສັກ

ວັນທີ 14 ພ ະ ຈິກ 2021 ນີ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ອາຍຸ 12-17 ປີ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີ ພ ະ ຍາດປະຈຳຕົວ, ແມ່ ຍິ ງ ຖືພາ, ຄົນພິການ ຫລື ເສຍຈິດ ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ສັ ກ ວັກຊິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ທັງນີ້ ກໍເພື່ອ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃຫ້ບັນລຸຕາມ ຄ າ ດ ໝາຍ 50% ໃນທ້າຍປີ 2021 ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເລັ່ງເກັບ ກໍ າ ເປົ້າໝາຍຕົວ ເ ລ ກ ສະຖິຕິຕົວຈິງ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ ສັ ກ ຢາ ໃຫ້ເຂົ້າມາ ສັ ກ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດ້ວຍຮູບການຕະລຸມບອນ. ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງແຈ້ງການມີດັ່ງນີ້: ໃຫ້ຫົວໜ້າ ພ ະ ແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊີ້ນຳໃຫ້ຂະແໜງແມ່ ແລະ ເ ດັ ກ /ສັກ ຢ າ ກັນ ພ ະ ຍາດ, ຫ້ອງ ການສາທາລະນະສຸກເມືອງ,

ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການ ສັ ກ ວັກຊິນປ້ອງກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນຈຸດຄົງທີ່ ແລະ ເຄື່ອນທີ່, ຈັດຕັ້ງຂະບວນການ ແບບ ຕ ະ ລຸມບອນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປເຖິງປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເກັບ ກໍ າ ເປົ້າໝາຍຕົວ ເ ລ ກ ສະຖິຕິຕົວຈິງ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ ສັ ກ ຢ າ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ອາຍຸ 6-11 ປີ (ເກັບ ກ ຳ ຂໍ້ມູນໄວ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສັກໃຫ້ເທື່ອ) ແລະ 12-17 ປີ ມີເທົ່າໃດ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ກຸ່ມອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີ ພ ະ ຍາດປະຈຳຕົວ, ແມ່ ຍິ ງ ຖືພາ, ຄົ ນ ພິການ ຫລື ເສຍຈິດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ ສັ ກ ວັກຊິນ ຍັງມີເທົ່າໃດ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າມາ ສັ ກ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດ້ວຍຮູບການ ຕ ະ ລຸມບອນ, ຖ້າສະດວກໄປ-ມາໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ມາສັກຢູ່ຈຸດບໍລິການສັກຢາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຖ້າເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້ (ເຈັບເປັນ, ອາຍຸສູງ ແລະ ອ່ອນເພຍ) ຕ້ອງໃຫ້ ພ ະ ນັກງານໄປສັກ ຢູ່ກັບເຮືອນ;

ສຳລັບ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ທີ່ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຕ່ລະຂັ້ນ ກ່ອນຈະອອກໂຮງໝໍ ໃຫ້ທີມແພດໄປສັກວັກຊິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະບໍ່ພາດໂອກາດ, ສໍາລັບແມ່ ຍິ ງ ຖືພາ ເຂົ້າມາກວດທ້ອງໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ ສັ ກ ວັກຊີນທຸກກໍລະນີ ຖ້າອາຍຸການຖືພາຫລາຍກວ່າ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ ສັ ກ ຄົບສອງເຂັມ; ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ສັ ກ ວັກຊິນ ແອດສະຕາເຊເນກາ ເຂັມ 1, ເຂັມ 2 (ສໍາລັບ ຜູ້ ທີ່ໄດ້ສັກເຂັມ 1 ມາກ່ອນ ແລະ ຮອດເວລາສັກເຂັມ 2) ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການແບ່ງປັນນັ້ນ ໃຫ້ໝົດກ່ອນ ວັນທີ 30 ພ ະ ຈິກ 2001 ໂດຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາປະຊາ ສໍ າ ພັ ນ ທຸກຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ ສັ ກ ຢາ ແນໃສ່ຮັບ ປະກັນບໍ່ໃຫ້ວັກຊີນໝົດອາຍຸ. ພ້ອມນີ້, ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ສັ ກ ວັກຊິນກັນ ພ ະ ຍາດ ໃນກຸ່ມ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ອາຍຸ 12-17 ປີ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ພ ະ ຈິກ 2021 ໂດຍນຳໃຊ້ວັກຊິນ Sinopharm ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການຝຶກ ອົ ບ ຮົມ ຈາກສູນຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເ ດັ ກ ໃນການນຳໃຊ້ໃນກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກັບແພດໝໍ ຜູ້ ປະຕິບັດເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

ຕ້ອງສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃນການປັບປຸງແບບແຜນວິທີ ເ ຮັ ດ ວຽກ ໂດຍການມອບ ຂ າ ດ ໂຕໃຫ້ ບຸ ກ ຄົ ນ ຮັບ ຜິ ດ ຊອບ, ມີການກວດກາ ຕິ ດ ຕາມ ແລະ ປະ ສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງ ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແນໃສ່ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ; ໃຫ້ ພ ະ ແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນແຜນງົບ ປະມານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ແຈກຢາຍງົບປະມານໃຫ້ເຖິງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ພ້ອມທັງສະຫລຸບລາຍງານໃຫ້ ຖື ກ ລະບຽບການເງິນ. ສຳລັບແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສົ່ງແຜນງົບປະມານ ໃນເຄື່ອນໄຫວ ສັ ກ ວັ ກ ຊິນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ສະເໜີໃຫ້ສົ່ງແຜນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເ ດັ ກ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ພ ະ ຈິກ 2001; ໃຫ້ ພ ະ ແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊອກວິທີຊ່ວຍຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນການ ສັ ກ ວັກຊິນ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ທັນເວລາ. ທ່ານສາມາດສົ່ງແບບຟອມລົງທະບຽນໃບສະໝັກໃຈຮັບ ວັ ກ ຊິນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ມາໃຫ້ສູນຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເ ດັ ກ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອນຂໍ້ມູນ.