ພໍ່ຄ້າອອນໄລຊື່ “ວິນ” ອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ສັງຄົມແລ້ວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ເຮັດໄປແລ້ວ

ທີ່ສປປ ລ າ ວ ເດືອນ ທັນວາ 2021 ພໍ່ຄ້າອອນໄລໄດ້ໂພສວ່າ ມາເວົ້າທຸກປະເດັນ..ທີ່ໄດ້ເຮັດໄປໃນມື້ນັ້ນ “ວິນ”ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ລູ ກ ຄ້ າ ຜິ ດ ຫວັງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຫວັງຂອງ ລູ ກ ຄ້ າ ມື້ນີ້ “ວິນ” ຈະ ມາຂໍໂທດ ລູ ກ ຄ້ າ ຈາກໝາກຫົວໃຈຂອງ “ວິນ” ແລະ ວິນຍ້ອມຮັບວ່າ “ວິນ” ໄດ້ເຮັດ ຜິ ດ ໄປ.