ມື້ນີິ້ 14 ທັນວາ“ວັນລິງໂລກ”ວັນອະນຸລັກລິງ

14 ທັນວາ “ວັນລິງໂລກ” World monkey day ລິງເປັນ ສັ ດ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ເຊີ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 260 ຊະນິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆທົ່ວໂລກ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ ​ສັ ດ ສະຫຼາດ​ ໂດຍລິງ ແລະ ມະນຸດມີບັນ ພ ະ ບຸລຸດ ຮ່ ວ ມ ກັນມາ ກ່ອນຈະວິວັດທະນາການແຍກຕົວອອກຈາກກັນ ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລິງຫລາຍສາຍ ພັ ນ ກ ຳ ລັງ ຕົ ກ ຢູ່ໃນອັນ ຕ ະ ລາຍ ພົບກັບ ໄ ພ ຄຸ ກ ຄ າ ມ ຕ່າງໆຈາກມະນຸດ ທັງການລ່າ ການ ທຳ ລ າ ຍ ແຫລ່ງອາໄສ ແລະ ອຶ່ນໆວັນລິງໂລກ ກົງກັບວັນທີ 14 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Casey Sorrow ແລະ Eric Millikin ນັກສຶກສາຈາກ Michigan State University ໃນປີ 2000 ເພື່ອສ້າງ ຈິ ດ ສຳ ນຶກໃນການອະນຸລັກລິງ