ຖືກສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ຄົນຈີນຢືນຍ່ຽວຢູ່ກາງທາງ ທີ່ລົດຈອດຄາໄຟແດງ

ທີ່ສປປລາວ ກາງເດືອນທັນວາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ນ ຈັ ບ ມາສຶກສາອົບຮົມແລ້ວ ຄົນ ຈີ ນ ທີລົງລົດມາຢືນ ຍ່ ຽ ວ ຢູ່ກາງທາງທີ່ລົດຈອດໄຟແດງຢູ່.