ຈັບແກ້ງຄໍເຊັນເຕີ້ຊາວໄທຊາວຈີນ

ນາທີຕຳຫລວດກຳປູເຈຍ ປະຕິບັດການບຸກທະລາຍແກ້ງຄໍເຊັນເຕີ້ຊາວຈີນ ທີ່ຈ້າງຄົນໄທ ໂທຫລອກລວງຄົນໄທດ້ວຍກັນໃນປະເທດ. ຕຳຫລວດກຳປູເຈຍບຸກທະລາຍແກ້ງຄໍເຊັນເຕີ້ຊາວໄທ ຊາວຈີນ ທີ່ໄປເປີດອອຟຟິດທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ແລ້ວຈ້າງຄົນໄທໂທມາຫລອກລວງຄົນໄທໃນປະເທດເພື່ອໃຫ້ໂອນເງີນໄປໃຫ້. ເດືອນກຸມພາ 2022