ໃນຄຸກເອກົວດໍຂ້າກັນຕາຍ 68 ຄົນເພື່ອຍາດຊິງບັນລັງເປັນຫົວໜ້າແກ໋ງ

ໂ ຫ ດ ຮ້ າ ຍ ຫຼາຍ ແກ໋ງນັກ ໂ ທ ດ ຄ້,າ,ຍ,າ ໃນ ຄຸ ກ ເອກົວດໍ ຂ້ າ ກັນ ຕ າ ຍ 68 ຄົ ນ ເພື່ອຍາດຊິງບັນລັງເປັນຫົວໜ້າແກ໋ງໃຫ່ຍໃນ ຄຸ ກ ຣອຍເຕີ ລາຍງານໃນວັນທີ 13 ພ ະ ຈິກ 2021 ເກີດ ເ ຫ ດ ການສັງຫານໝູ່ ແລະ ຈູ ດ ໄ ຟ ເຜົາໃນ ຄຸ ກ ຂອງ ເມືອງກົວຍາກິລ ປະເທດເອກົວດໍ ເຊີ່ງມີນັກ ໂ ທ ດ ປະມານ 39,000 ຄົ ນ

ເ ຫ ດ ການຄວາມ ວຸ່ ນ ວາຍນີ້ເກີດມາຈາກການສູນ ເ ສ ຍ ທາງອຳນາດ ຫຼັງຈາກທີ່ຫົວໜ້າແກ໋ງໜື່ງທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວອອກມາ ນັ້ນກໍ່ຄື ຣາສກິນາ ຫົວໜ້າແກ໋ງ Los Choneros ແຕ່ ຖື ກ ຂ້ າ ຕ າ ຍ ຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນທີ່ ຖື ກ ປ່ອຍໂຕອອກມາຈາກ ຄຸ ກ ເຊີ່ງການ ຕ າ ຍ ຂອງລາວ

ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ສູ ນ ຍາກາດທາງອຳນາດ ເປັ ນເ ຫ ດ ໃຫ້ແກ໋ງອື່ນໆຍາດຊິງເປັນຫວົໜ້າແກ໋ງໃຫ່ຍໃນ ຄຸ ກ ເພື່ອຄວບຄຸມອິດ ທິ ພົນໃນ ຄຸ ກ ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນການຍາດຊິງນີ້ເພື່ອຄວບຄຸມອິດ ທິ ພົນໃນ ຄຸ ກ ກົວຍາກິລ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບການຍາດ ຊິ ງ ກັນເປັນພັນທະ ມິ ດ ຄ້,າ,ຍ,າ,ເ,ສ,ບ,ຕິ,ດ

ກັບແກ໋ງ ຄ້,າ,ຍ,າ, ຂ້າມຊາດ ໃນ ເ ຫ ດ ການອັນ ໂ ຫ ດ ຮ້ າ ຍ ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີນັກ ໂ ທ ດ ເ ສ ຍ ຊີວິດຢ່າງນ້ອຍ 68 ຄົ ນ ແລະ ບາດ ເ ຈັ ບ ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົ ນ ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ສາມາດຍຶດອາ ວຸ ດ ໄດ້ເປັນ ປື,ນ ໄ ຣ ເຟິລ 2 ກ ະ ບ ອ ກ, ປຶ,ນ ແບບພົກພາ 9 ມ ມ 2 ກ ະ ບ ອ ກ

ແລະ ໄ ດ ນ າ ໄ ມ 10 ລູ ກ ເຊີ່ງທາງການໄດ້ໃຊ້ ກ ຳ ລັງຄອມມານໂດ 900 ຄົ ນ ເພື່ອຄວບຄຸມສະຖານະການອັນ ໂ ຫ ດ ຮ້ າ ຍ ນີ້ ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2021 ໄດ້ເກີດການແບບດຽວກັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີນັກ ໂ ທ ດ ເ ສ ຍ ຊີວີິດ 79 ຄົ ນ ແລະ

ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2021 ກໍ່ເກີດການ ຂ້ າ ກັນເພື່ອຍາດຊິງເປັນຫົວໜ້າແກ໋ງແບບນີ້ອີກ ເຊີ່ງຕອນນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດເຖິງ 119 ຄົ ນ ບາງ ຄົ ນ ຖື ກ ຕັ ດ ຫົວ, ຈູ ດ ໄຟ ເ ຜົ າ ທັງເປັນ ແລະ ຕໍ່ມາພົບນັກ ໂ ທ ດ ແ ຂ ວ ນ ຄໍ ຕ າ ຍ 11 ຄົ ນ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2021 ເຊີ່ງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ສັນນິຖານວ່າອາດເປັນການ ຂ້ າ ໂ ຕ ຕ າ ຍ