ແພດຊາວຍີ່ປຸ່ນສາມາດຮັກສາລີງທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ແລ້ວ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານເຖິງການປິ່ນປົວຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ HIV ວ່າໃນປັດຈຸບັນຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອສາມາດກິນຢາ ຈົນສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີວິທີປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາ ຂ າ ດ ໄດ້ ຢ່າງໃດກໍຕາມນັກວິໄຈຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ທົດລອງ ກໍ າ ຈັດເຊື້ອ HIV ໃນລິງໄດ້ສໍາເລັດ ແລະ ກຽມທົດລອງໃນ ຄົ ນ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ເຊື້ອ HIV ມີການເລີ່ມ ລ ະ ບາດເປັນວົງກວ້າງໄປທົ່ວໂລກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 ແລະ ໃນປັດຈຸບັນມີເທັກໂນ ໂ ລ ຊີທາງດ້ານການແພດທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນສາມາດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອກິນ ຢ າ ເພື່ອປິ່ນປົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຈໍ າ ນວນເຊື້ອໃນຮ່າງກາຍ ຫຼຸ ດ ໜ້ອຍລົງ ຈົນສາມາດໃຊ້ຊີ ວິ ດ ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. ແລະ ຕອນນີ້ກໍ ກໍ າ ລັງຈະມີຂ່າວດີ ເພາະຈາກການທົດລອງມາ ຕ ະ ຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ຂອງນັກວິໄຈຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດທົດລອງ ວັ ກ ຊີນໂຕໃໝ່ໄດ້ສໍາເລັດທີ່ສາມາດ ຂ້ າ ເຊື້ອ HIV ໃນລິງໄດ້ເເປັນຢ່າງດີ.

ວັ ກ ຊີນຊະນິດນີ້ຜ່ານການພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເຊື້ອ HIV ອ່ອນແອລົງ. ຈາກການທົດລອງໃນລິງ 7 ໂຕທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອ HIV ເຫັນວ່າຫຼັງຈາກລິງໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ວັກຊີນເຂົ້າໄປ ມັນສາມາດ ຂ້ າ ເຊື້ອ HIV ຈາກລິງໄດ້ເຖິງ 6 ໂຕ. ນັກວິໄຈ ຄ າ ດ ຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດພັດທະນາ ວັ ກ ຊີນໂຕນີ້ຕໍ່ໄປ ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ປິ່ນປົວຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ HIV ທີ່ ກໍ າ ລັງຮັບຢາ ຕ້ າ ນ HIV ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໄດ້. ນອກຈາກການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ບໍລິ ສັ ດ Moderna ທີ່ເປັນບໍລິ ສັ ດ ການຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກໍ ກໍ າ ລັງພັດທະນາວັກຊີນປິ່ນປົວ HIV ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ mRNA ຄືກັບທີ່ໃຊ້ພັດທະນາ ວັ ກ ຊີນ C O V I D – 1 9 ແລະ ຖ້າຫາກນັກວິທະຍາສາດສາມາດພັດທະນາ ວັ ກ ຊີນປິ່ນປົວ HIV ໄດ້ສໍາເລັດ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວອາດບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຕາ ຢ້ າ ນ ອີກຕໍ່ໄປ.