ລາວ-ໄທ ກ ຳ ລັງຈະເປີດປະເທດສຳລັບ ຄົ ນ ທີ່ສັກວັກຊີນຄົບຈະບໍ່ຕ້ອງກັກໂຕ 14 ວັນ

ໃນວັນທີ່ 2/11/2021 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ເຂົ້າປຶກສາຫາ ລື ກັບນາຍ ຍົ ກ ໄທ ແລະ ເປັນສັນຍານທີ່ ດີ ຂອງການເປີດປະເທດ ລາວ-ໄທ ໃນວັນທີ່ 1/12/2021 ຫລື ຊ້ າ ສຸດ 1/1/2022 ແບບໄປກັບໂດຍບໍ່ມີການ ກັ ກ ໂຕ. ໂດຍປິດປະເທດມາເປັນເວລາ 2 ປີ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສາຍ ສ ຳ ພັ ນ 70 ປີຂອງການທູດ ລາວ-ໄທ.