ເມືອງລັບແລ1,000ປີບ້ານນາກະຕິບ

ພູມໃຈສະເໜີສາລະຄະດີຂ່າວມີສາລະມື້ນີ້ເມືອງລັບແລ1,000ປີບ້ານນາກະຕິບທີ່