ຮຽນຈົບສູງກໍ່ອາດຕົກງານໄດ້

ທ່ານເວົ້າໄດ້ດີຫຼາຍຜູ່ແທນຄົນນີ້ອາດເຄີຍລົງໄປຫາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເກັບກຳຂໍ້ມູນຈີ່ງມາສະເໜີໃຫ້ເຫັນໃຫ້ສະພາຮັບຮູ້ຄວານເປັນມາ, ທີ່ສປປລາວ