ແມ່ຍີງເວົ້າຂວັນກັນເປັນປາກົດການ ຫ ຍໍ້ ທໍ້ ອີກຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ

ປາກົດການ ຫ ຍໍ້ ທໍ້ ດັ່ງກ່າວສະແດງອອກດ້ວຍການທີ່ຜູ້ຍິງ ກົ ດ ຂີ່ ຜູ້ຍິງດ້ວຍກັນເອງ ເຊັ່ນ ການນິນທາ, ຊິງດີຊິງເດັ່ນ ແລະ ການກີດກັ້ນທາງດ້ານສັງຄົມຂອງຕໍ່ກັບຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ຮອບຂ້າງ ເນື່ອງຈາກ To x ic Fem ini ni ty ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ກົງໄປກົງມາຈຶ່ງເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍ ແລະ ກໍານົດໄດ້.

ຜູ້ຍິງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ມັກນິນທາ, ຕໍ່ໜ້າເຮັດແບບໜຶ່ງລັບຫຼັງເຮັດອີກແບບໜຶ່ງ, ກັງວົນເລື່ອງຄ່ານິຍົມຂອງຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ບາງຄົນນັ້ນເຖິງຂັ້ນຫັກຫຼັງໝູ່ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ການ ກົ ດ ຂີ່ ຜູ້ຍິງດ້ວຍກັນເອງນີ້ບໍ່ໄດ້ຈົບລົງທີ່ໂຮງຮຽນ ແຕ່ມັນສືບເນື່ອງຕໍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ລວມເຖິງບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິ່ງມັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຍິງໃຊ້ບັນທັດຖານທີ່ກໍານົດຈາກສັງຄົມ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຕົວເອງ.

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ຜູ້ຍິງມີແນວໂນ້ມຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ 14-21% ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສຸພາບ ຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນຜູ້ຍິງດ້ວຍກັນເອງ ເຖິງວ່າຈະມີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ການ ກົ ດ ຂີ່ ຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ຄວນກໍາຈັດອອກໄປ ເພາະຜູ້ຍິງກໍສາມາດເປັນຜູ້ກະທໍາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນຜູ້ຍິງດ້ວຍກັນເອງ.

ສັນຍານ ເ ຕື ອ ນ T ox ic Fem ini nit y ທີ່ເຮົາຄວນລະວັງ ເພາະໃນບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ສັງເກດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາ ຖື ກ ກ ະ ທໍ າ ຫຼື ເປັນຝ່າຍກະທໍາເອງ:

– ເວົ້າດູຖູກຜູ້ຍິງ
– ຄວາມຄິດອັກຄະຕິ ຕໍ່ໜ້າເຮັດແບບໜຶ່ງ ລັບຫຼັງເຮັດແບບໜຶ່ງ
– ຍິ້ມຫົວມ່ວນຊື່ນ ແລະ ອາລົມດີແບບ ປ ອ ມ ໆ
– ຕົວະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງ
– ແຂ່ງຂັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ (ຊິງດີຊິງເດັ່ນ)

ການທີ່ຜູ້ຍິງ ຖື ກ ເບິ່ງວ່າເປັນ ເ ພ ດ ທີ່ອ່ອນແອນັ້ນ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຊາຍ-ຍິງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດທີ່ວ່າຜູ້ຍິງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜູ້ຊາຍປົກປ້ອງ, ບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງຕົວເອງ, ການເປັນໂສດແມ່ນເລື່ອງທີ່ໜ້າອາຍ ແລະ ຄວາມ ຜິ ດ ປົກກະຕິ, ຜູ້ຍິງຕ້ອງແຕ່ງງານ ເປັນແມ່ສີເຮືອນ ລ້ຽງລູກເຝົ້າເຮືອນ ເພາະບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ໜັ ກ ເທົ່າຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ງມັນເປັນຄ່ານິຍົມສະໄໝກ່ອນ.

ເຖິງວ່າ ໃນປັດຈຸບັນຈະມີວຽກຫຼາກຫຼາຍສາຍອາຊີບໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດທີ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າສັດສ່ວນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນລະດັບຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານເມື່ອທຽບກັບຜູ້ຊາຍແລ້ວຍັງຖືວ່າໜ້ອຍ.

ເຊິ່ງນີ້ ເປັນຜົນ ກ ະ ທົ ບ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກພາວະ T ox ic Fem ini ni ty ເພາະຜູ້ຍິງຈະ ຖື ກ ເໝົາລວມວ່າເປັນເພດທີ່ອ່ອນແອ ເປັນເພດທີ່ໃຊ້ອາລົມຫຼາຍກວ່າເຫດຜົນ ແລະ ການ ກົ ດ ຂີ່ຈາກຜູ້ຍິງດ້ວຍກັນເອງ ເຊັ່ນ ການທີ່ບອກວ່າຜູ້ຍິງຂາດຄວາມກ້າໃນການຕັດສິນໃຈ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ ຄວບຄຸມຄົນໄດ້ດີເທົ່າຜູ້ຊາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງເກີດຂໍ້ອ້າງທີ່ກີດກັ້ນຄວາມກ້າວໜ້າທາງໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຜູ້ຍິງ.