ລັດຖະບານປະກາດຫ້າມຊື້ຂາຍດີນຖືກໂຄງການ 12 ໝູ່ບ້ານນີ້ເດັດຂາດ

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 083/ຫວນວ, ລົງວັນທີ 10 ພ ະ ຈິກ 2021 ເຖິງທ່ານເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ ະ ຫລອດເຖິງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜູ້ທີ່ມີສິດໃຊ້ ແລະ ຜູ້ມີສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ, ຊື້-ຂາຍ, ຊວດຈໍາ ຫຼື ໂອນສິດໃຊ້-ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈົກຫນອງນໍ້າ,ຈົກດິນຂາຍ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (SMart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕາມແຜນທີ່ຂອບເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບ ພ ະ ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງ ສະບັບເລກທີ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021. ສ ຳ ລັບທີ່ດິນໃນ 12 ບ້ານເປົ້າໝາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດໂຄງການທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອສຶກສາ ສໍ າ ຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄຫມ(SMART CITY) ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໝາຍຄວາມວ່າມີໂຄງການໃນເຂດນີ້ ຖ້າມີການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ກ ຳ ມະສິດທີ່ດິນທ້າຍທີ່ສຸດກໍ່ ຖື ກ ໂຄງການຢູ່ດີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂອບເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ທີ່ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບ ພ ະ ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ ເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ຕາມເອກະສານສະບັບເລກ ທີ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021, ເຊິ່ງກວມຢູ່ໃນ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີຈໍານວນ 5 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານຈອມສີ, ບ້ານນາຄວາຍໃຕ້, ບ້ານນາຄວາຍກາງ, ບ້ານນາໂນ ແລະ ບ້ານນາໄຫ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີຈໍານວນ 7 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານດົງໂພນແຮ່, ບ້ານຄໍາຈະເລີນ,

ບ້ານຫນອງແປນເຫນືອ, ບ້ານຫນອງແປນໃຕ້, ບ້ານຊຽງຄວນ, ບ້ານທ່າ ພ ະ ແລະ ບ້ານຫນອງພົງ. ບັນດາບ້ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ ຮ່ ວ ມມື ກັບ ບໍລິ ສັ ດ ໃນການລົງ ສໍ າ ຫຼວດປັກຂອບເຂດ ພື້ນທີ່ຕົວຈີງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 705/ຈນວ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ບຸ ກ ຄົ ນ, ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ ະ ຫຼອດຮອດ ພ ະ ນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍ າ ຫຼວດ ແລະ ພ ະ ນັກ ງານບໍານານ ເຂົ້າໄປ ບຸ ກ ລຸກ ຫຼື ກະທໍາການໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ

ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ເຕີມ, ປຸກສ້າງ, ຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ມອບ-ໂອນສິດໃຊ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊວດ ຈໍ າ, ຈົກຫນອງນໍ້າ, ຈົກດິນຂາຍ, ທໍາການຜະລິດ, ພັດທະນາທີ່ດິນໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ; ຫ້າມນາຍບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນຫນັງສືອະນຸມັດ ຫຼື ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆ

ທີ່ເປັນການລະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ທັງນີ້, ມອບໃຫ້ເຈົ້າເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ລົງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິ ສັ ດ, ຫ້າງຮ້ານ, ຕ ະ ຫຼອດຮອດ ພ ະ ນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍ າ ຫຼວດ, ພ ະ ນັກງານບໍານານ, ເຈົ້າຂອງສິດໃຊ້, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.