ລັດຖະບານກວດພົບຍັງມີການລັກລອບສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຕົ້ນເດືອນ ວັນທີ 5 ພ ະ ຈິກ 2021 ເຊິ່ງເປັນມື້ທີ 5 ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX, ທ່ານ ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງ ລັດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານເຄື່ອນໄຫວກວດກາໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ສາມາດກວດກາທັງໝົດ 39 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ການສະເໜີ 176 ສະບັບ, ສາມາດກວດເຫັນຜົນ ເ ສ ຍ ຫາຍ ທັງ ໝົດ 1.860,84 ຕື້ກີບ. ທ່ານ ປະທານກົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ໄຈ້ແຍກໃຫ້ເຫັນຜົນງານກວດກາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຄື: ການ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ຫົວທີ ມີ ຈໍ າ ນວນ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1.055,97 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າປະ ຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 350,35 ຕື້ກີບ, ໄດ້ຮັບຊໍາລະແລ້ວ 17,69 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ ເຫັນວ່າ ມີ 1 ໂຄງການ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍ າ ເລັດແລ້ວ ແລະ ຍັງມີ 5 ໂຄງການ ທີ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ, ບັນດາ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຜ່ານການ ຕິ ດ ຕາມ, ກວດກາ ມີ ຈຳ ນວນໜຶ່ງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບລະ ບຽບ ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ໜ່ວຍງານ ກໍໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິ ສັ ດ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງແກ້ໄຂຄືນຕໍ່ບັນຫາຄົງຄ້າງ ເພື່ອ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ໂຄງການມີປະສິດທິຜົນ, ທັງສອດຄ່ອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ສໍ າ ເລັດທັນຕາມ ກໍ າ ນົດເວລາ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ຕິ ດ ຕາມກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດ ໄ ຟ ລາວ-ຈີນ ມູນຄ່າ 37,7 ຕື້ຢວນ, ຮອດປັດຈຸບັນ ປະຕິບັດ ສໍ າ ເລັດ 98% ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີ 1 (409 ກິ ໂ ລ ແມັດ) ແຕ່ບໍ່ເຕ່ນຫາສະຖານີໂດຍສານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດ ສໍ ຳ ເລັດ 100% ແລະ ໄລຍະທີ 2 (17 ກິ ໂ ລ ແມັດ) ແຕ່ສະຖານີໂດຍສານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານີສິນຄ້າ ວຽງຈັນໃຕ້ ທີ່ທ່ານາແລ້ງປະຕິບັດ ສໍ າ ເລັດ 95%. ຜ່ານການ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ ຍັງມີບາງບັນຫາຄົງຄ້າງ ເຊັ່ນ: ການ ກໍ າ ນົດຂອບເຂດເສັ້ນທາງ ແລະ ສະຖານີບາງຈຸດບໍ່ລະອຽດ, ການແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງ ຊັ ກ ຊ້າ ມີຫລາຍຈຸດບໍ່ທັນ ສໍ າ ເລັດ, ການເກັບ ກໍ າ ຂໍ້ມູນຜູ້ ຖື ກ ກະທົບບໍ່ທັນລະອຽດຊັດເຈນ, ການ ກໍ າ ນົດອັດຕາຄ່າຊົດ ເຊີຍທີ່ດິນທີ່ ຖື ກ ກະທົບ ທີ່ສະພາປະຊາ ຊົ ນ ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຮັບຮອງແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນ ເອກະພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດສັນຍາ ຮ່ ວ ມ ທຶນລາວ-ຈີນ ບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ, ມີບາງເນື້ອໃນບໍ່ທັນລະອຽດ ຈະ ແຈ້ງ ເຖິງຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຂອງບໍລິ ສັ ດ ກໍ່ສ້າງທາງລົດ ໄ ຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ຂອງລັດຖະ ບານລາວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ສໍ າ ລັບການກວດກາຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການ ສໍ າ ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ໄດ້ທັງໝົດ 15 ເປົ້າໝາຍ, ກວດກາ ສໍ າ ເລັດ 4 ເປົ້າໝາຍ, ຍັງສືບຕໍ່ກວດ 11 ເປົ້າໝາຍ. ສ່ວນການ ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເຂົ້າແຜນແລ້ວ ຕາມບັນຊີຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ສະຫລຸບທັງໝົດ 5.542 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 109.528,20 ຕື້ ກີບ, ກວດກາ ສໍ າ ເລັດແລ້ວ 2.004 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 58.956,80 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້ໂຄງການລົງທຶນ ຂອງ ລັດທີ່ມີມູນຄ່າ 10 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ມີ 760 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 55.492,24 ຕື້ກີບ; ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ ຫລຸດ 10 ຕື້ກີບລົງມາ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ ເປັນເຈົ້າການດໍາເນີນການ ກວດກາ 1.244 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 3.464,56 ຕື້ກີບ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນກວດກາທັງໝົດ 3.538 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 50.571,86 ຕື້ກີບ. ຜ່ານການກວດກາພົບເຫັນຕົວ ເ ລ ກ ຜົນ ເ ສ ຍຫາຍທັງໝົດ 1.807,50 ຕື້ກີບ, 399.459,28 ໂດລາ ສ ະ ຫະລັດ.

ໃນນີ້, ມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງ ຫັ ກ ລົ  ບ ອອກຈາກມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ ຈໍາ ນວນ 1.349,68 ຕື້ກີບ, 104.891,81 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ຈະຕ້ອງທວງ ແລະ ສືບຕໍ່ເກັບ ຄືນໃຫ້ລັດ ຈໍານວນ 457,82 ຕື້ກີບ, 294.567,47 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກວດພົບເຫັນມູນຄ່າສະພາ ຍັງບໍ່ທັນຮັບ (ມູນຄ່ານອກແຜນ) ຈໍານວນ 585,26 ຕື້ກີບ (ນອນໃນ 48 ໂຄງການ). ນອກນັ້ນ ຍັງພົບເຫັນ 183 ໂຄງການ ມີລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມສັນຍາສູງກວ່າລາຄາ ຂອງກະຊວງ ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ 20% ຂຶ້ນໄປ, ຕົວເລກ ຜິ ດ ດ່ຽງ ເທົ່າກັບ 3.127,46 ຕື້ກີບ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ລອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທີ່ສົມ ເ ຫ ດ ສົມຜົນ. ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ຍັງໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ໜ່ວຍງານລົງ ແກ້ໄຂ, ເລັ່ງທວງ ໜີ້  ຄ້າງມອບຕາມສັນຍາຊື້-ຂາຍໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກວດກາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ 12 ແຫ່ງ, ກວດກາເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກວດກາທະນາ ຄານພັດທະນາລາວ, ກວດກາການປະຕິບັດ ພັ ນ ທະອາກອນປະ ເ ພ ດ ຕ່າງໆຂອງ 26 ບໍລິ ສັ ດ ນໍ້າມັນເຊື້ອ ໄ ຟ ແລະ ກວດກາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານອື່ນໆ, ຈາກຜົນ ເ ສ ຍ ຫາຍທີ່ພົບເຫັນທັງໝົດ ໄດ້ດໍາເນີນຄະ ດີ ກັບຜູ້ ກະທໍາ ຜິ ດ ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍແລ້ວ.