ຜົວເມົາມາ ເ ຕ ະ ເມຍຍ້ອນຢາກກີນເຂົ້າ ສ່ວນເມຍຂົນເຄື່ອງໜີໄປກັບ ລູ ກ ແລ້ວ

ຜົວ ເ ມົ າ ກັບຈາກງານວັນເກີດສ່ຽວຖາມເມຍ ເຂົ້າຢູ່ໃສ ກ່ອນໂມ ໂ ຫ ຫິວ ເ ຕ ະ ໜ້າເມຍ. ເ ຫ ດ ການນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ ປະເທດໄທ ເມື່ອວັນທີ່ 12/11/2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕ ຳ ຫຼວດໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດທຳ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ ລະຫວ່າງສາມີກັບ ພັ ນ ລະຍາພາຍໃນທີ່ພັກແຫ່ງໜຶ່ງ ຈັງຫວັດ ຊົ ນ ບູລີ ປະເທດໄທ. ທີ່ເກີດ ເ ຫ ດ ພົບ ຜູ້ ບາດ ເ ຈັ ບ ຊື່ນາງ ດວງ ອາຍຸ 42 ປີ

ສະພາບມີບາດ ແ ຜ ເ ລື ອ ດ ອອກປາກແລະດັງ ແຂນມີຮອຍ ແ ຜ ລອກ ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ເລັ່ງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ສ່ວນຫ້ອງນອນຊັ້ນສອງ ພົບ ທ້າວ ໄຊ ອາຍຸ 40 ປີ ນອນຢູ່ກັບ ລູ ກ ຊາຍ ສະພາບແບບມຶນ ງົ ງ ກັບ ເ ຫ ດ ການທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຈາກການສອບຖາມ ນາງ ດວງ ກ່າວວ່າ:

ຕົນໄດ້ຢູ່ກັບ ທ້າວ ໄຊ ແລະ ລູ ກ 1 ຄົ ນ ແຕ່ສາມີເປັນ ຄົ ນ ອາລົມ ຮ້ ອ ນ ຖ້າເວລາ ເ ມົ າ ຈະທຳ ຮ້ າ ຍ ຮ່ າ ງ ກາຍແຕ່ຕົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ວ່າຫຍັງເພາະເຫັນວ່າ ເ ມົ າ ແຕ່ເທື່ອນີ້ໄປກິນວັນເກີດສ່ຽວມາ ພໍມາຮອດເຮືອນຕົນນັ່ງລ້າງຖ້ວຍຢູ່ແລ້ວຍ່າງເຂົ້າມາຫາແລະຖາມວ່າ ເຂົ້າຢູ່ໃສ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ແຕ່ງ ກິ ນ ໄວ້ຖ້າ.

ນາງ ດວງ ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ພໍລາວເວົ້າແລ້ວກໍ່ ເ ຕ ະ ເຂົ້າທີ່ໜ້າຂອງຕົນເລີຍໂດຍບໍ່ມີ ເ ຫ ດ ຜົນ ເທື່ອນີ້ຕົນຄິດວ່າມັນເກີນໄປແລະຈະບໍ່ທົນແລ້ວ ຕົນຂໍແຕ່ ລູ ກ ກັບເສື້ອຜ້າທໍ່ນັ້ນ ເພາະຢູ່ຕໍ່ໄປກໍ່ມີແຕ່ ເ ຈັ ບ ຕົວຈະຂໍແຍກທາງໄປຢູ່ກັບ ລູ ກ ພຽງ 2 ຄົ ນ ເທົ່ານັ້ນ