ເງິນກີບອ່ອນຄ່າສູງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດປະເທດມາ

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ທຸບສະຖິຕິສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດປະເທດມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລີ່ມມີການ ກ ຳ ໜົດອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ທີ່ 452,5 ກີບຕໍ່ ໂ ດ ລາ ຈາກນັ້ນເງິນກີບກໍ່ໄດ້ມີການອ່ອນຄ່າຂື້ນເລື່ອຍໆ ໂດຍເຄີຍອ່ອນຄ່າສູງສຸດໃນປະຫວັດ ຄື ໃນວັນທີ່ 18/4/2005 ຢູ່ທີ່ 10,510 ກີບ/ໂ ດ ລາ ຈາກນັ້ນເງິນ ກີ ບ ກໍ່ເລິ່ມມີການແຂງຄ່າຂື້ນ ແຕ່ກໍ່ເລີ່ມອ່ອນຄ່າອີກຄັ້ງໃນປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ

ແລະ ເລີ່ມອ່ອນຄ່າຢ່າງຊັດເຈນແມ່ນຊ່ວງການ ລ ະ ບາດ ໂ ຄ ວິດ-19 ເຊິ່ງປີນີ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າໄປແລ້ວປະມານ 15% ເຊິ່ງ ກຼາບແອັດ ໂ ຊ ເປັນກຼາບຊື້-ຂາຍອັດ ຕ າ ແລກປ່ຽນສາກົນ ດັ່ງນັ້ນທະນາຄານກາງກໍ່ຈະນຳອັດ ຕ າ ແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ໄປ ກ ຳ ໜົດເປັນອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນຢູ່ນອກ ແນ່ນອນຜົນ ກ ະ ທົບທີ່ເກີດຂື້ນຄື

ອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ນອກກໍ່ຈະສູງຂື້ນຕາມ, ຕົ້ນທຶນນຳສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດກໍ່ຈະແພງຂື້ນ, ແລະ ມີຜົນ ກ ະ ທົບຕໍ່ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ຄົນບໍລິໂພກໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນກີບໃນການຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆທີ່ເປັນ ສ ະ ກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ (ເງິນກີບອ່ອນຄ່ານັ້ນໜາຍເຖິງ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນກີບໃນປະລິມານຫຼາຍຂື້ນ)

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນ ເ ສ ຍ ສະເໝີໄປ ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກ ະ ທົບທາງດ້ານບວກ ກໍ່ຈະເປັນກຸ່ມທຸ ລ ະ ກິດສົ່ງອອກ ເພາະຕ່າງປະເທດຈະເບິ່ງວ່າສິນ ຄ້ າ ບ້ານເຮົາລາຄາ ຖື ກ ລົງ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີການສັ່ງຊື້ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂື້ນ (ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນສ່ວນໜ້ອຍ ຖ້າທຽບໃສ່ອັດ ຕ າ ສ່ວນການນຳເຂົ້າສິນ ຄ້ າ ໃນລາວ)