ຜົວເມົາຢາແລ້ວຄາຕະກຳເມຍແລະຕົນເອງ

ຜົວ ບ້ າ ຢາ, ຂ້ າ ເມຍໂຕນເອງແລະ ຂ້ າ ໂຕນເອງ(ຜົວ) ຕ າ ຍ ທັງສອງ, ບ້ານນາມອນເໝືອ, ແຂວງວຽງຈັນ(ວັງວຽງ), ເດືອນກຸມພາ 2022, ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ່ເສຍຊີວິດດ້ວຍ, ນີ້ແຫຼະນ່າ ໂ ທ ດ ໄ ພ ຂອງ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ຄວນຫຼີກໜີໃຫ້ໃກໆເລີຍເດີ້ບໍ່ຄວນໄປຫຍຸ້ງກັບມັນ