ແຈ້ງການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນນ້ຳລີກ

ແຈ້ງການ ເລື່ອງ: ການກະກຽມຮັບມື ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1/2 ຈະໄດ້ເປີດປະຕູລະບາຍນ້ຳນອງ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2022