ຝົນດາວຕົກລີໂອນິດຕົກ 10 ດວງຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕອນກາງຄືນ

ຝົນດາວ ຕົ ກ ລີໂອນິດ ເປັນຝົນດາວ ຕົ ກ ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສຸດໃນບັນດາຝົນດາວ ຕົ ກ ຈຶ່ງ ຖື ກ ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ “ຣາຊາແຫ່ງຝົນດາວ ຕົ ກ” ມັນເລີ່ມ ຕົ ກ ຕັ້ງແຕ່ເວລາປະມານ 00:20 ຈົນເຖິງເຊົ້າມືດຂອງວັນທີ 18 ພ ະ ຈິກ, ມີອັດຕາການ ຕົ ກ 10 ດວງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ສາມາດສັງເກດໄດ້ທາງທ້ອງຟ້າທິດຕາເວັນອອກ (ອາດມີແສງເດືອນລົບກວນ). ຝົນດາວ ຕົ ກ ລີໂອນິດ ເກີດຈາກເສດຝຸ່ນທີ່ເປັນສາຍຍາວ ຂອງດາວຫາງ 55P Tempel Tuttle ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງດາວຫາງ ຕັ ດ ຜ່ານວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ ເ ຮັ ດ

ໃຫ້ເສດຝຸ່ນຂອງດາວຫາງເຫຼົ່ານັ້ນສຽດສີກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ເກີດການເຜົາໄໝ້ ຈົນເຫັນເປັນແສງສະຫວ່າງຄ້າຍໆກັບ ລູ ກ ໄ ຟ ຜ່ານທ້ອງຟ້າ. ທິດທາງຂອງຝົນດາວ ຕົ ກ ລີໂອນິດແມ່ນສວນທາງກັບທິດທາງຂອງໂລກອ້ອມດວງຕາເວັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງເມັດຝຸ່ນທີ່ສຽດສີກັບຊັ້ນບັນຍາກາດມີຄວາມໄວຫຼາຍເຖິງ 71 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ວິນາທີ. ໝາຍ ເ ຫ ດ: ຝົນດາວ ຕົ ກ ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ຟ້າເປີດ ບໍ່ມີເມກຝົນ, ບໍ່ມີແສງເດືອນ ແລະ ໄຟໃນເມືອງລົບກວນຫຼາຍ.