ປະເທດທີ່ມີຖານະປານກາງ-ທຸກຍາກສາມາດຜະລິດ-ຈຳຫນ່າຍຢາຕ້ານໂຄວິດເອງໄດ້ແລ້ວ

ໃນວັນທີ 16 ພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ບໍລິ ສັ ດ ໄ ຟ ເຊີ້ປະກາດບັນລຸຂໍ້ ຕົ ກ ລົງກັບ Medicine Patent Pool (MPP) ຫນ່ວຍງານດ້ານສິດທິບັດ ຢ າ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ຢ າ ຕ້ າ ນ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຂອງບໍລິ ສັ ດ ໃຫ້ກັບອີກ 95 ປະເທດທີ່ມີຖານະປານກາງ-ທຸກຍາກ ສາມາດຜະລິດເເລະ ຈຳ ຫນ່າຍ ຢ າ ເ ມັ ດ ຕ້ າ ນ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ໄດ້ໃນລາຄາທີ່ ຖື ກ , ໂດຍໃນຂໍ້ ຕົ ກ ລົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ບໍລິ ສັ ດ ໄ ຟ ເຊີ້ຈະໃຫ້ສິດທາງດ້ານ (MPP) ໃນການໃຊ້ສິດ ( Sub-license) ເພື່ອເຮັດສັນຍາກັບບໍລິ ສັ ດ ຜະລິດ ຢ າ

ໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດ (Paxlovid) ຢ າ ຕ້ າ ນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຂອງທາງບໍລິ ສັ ດ ໄດ້, ທັງນີ້ 95% ທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນ 53% ຂອງປະຊາກອນໂລກ. ສ ຳ ລັບປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ປະກອບມີ 6 ປະເທດທີ່ມີລາຍຊື່ເຊັ່ນ: ລາວ, ມຽນມາ, ກ ຳ ປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟິລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະທີ່ ໄທ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ບຣູໄນ ແມ່ນບໍ່ປາກົດໃນລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ. ໄ ຟ ເຊີຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຊັບສິນທາງປັນຍາຈາກການຂາຍ ຢ າ ສາມັນເຫຼົ່ານີ້ ຕາບໃດທີ່ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຈັດໃຫ້