ອາຊີບທີ່ ຕິ ດ ໂຄ ວິ ດ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ມື້ ນີ້ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ເ ຮັ ດ ວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 534 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະ ຈຳ ວັນທີ່​ 17​ ພ ະ ຈິກ 2021

1. ນັ ກ ຮຽນ/ນັ ກ ສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 42 ກໍລະນີ (ສູນຕາທົ່ງ ປົ່ງໂຮງຮຽນ ເ ດັ ກ ພິການຕາທົ່ງປົງ: 1)

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິ ສັ ດ/ເອກະ ຊົ ນ/ທະນາຄານ ມີ 36 ກໍລະນີ (ລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາປະປາ ທ່າມວ່ງ: 2, ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ: 2, ບໍລິ ສັ ດ ສຸວັນນີ: 2, ບໍລິ ສັ ດ ລາວໂທລະຄົມ: 1)

3. ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫານ ມີ 30 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫ່ຍ_661: 16, ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງກອງທັບ: 7)

4. ກໍ ຳ ມະກອນ ມີ 26 ກໍລະນີ (ບໍລິ ສັ ດ TSB LAO: 10)

5. ຄ້ າ ຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 24 ກໍລະນີ

6. ພ ະ ນັກງານລັດ ມີ 20 ກໍລະນີ 4

7. ພ ະ ນັກງານ ຕໍ ຳ ຫຼວດ ມີ 17 ກໍລະນີ (ຄຸມ ຂັ ງ ນາຂ່າ: 4)

8. ພ ະ ນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກ ມີ 15 ກໍລະນີ.

9. ໂຮງງານ ມີ 9 ກໍລະນີ (ນະຄອນຫຼວງອຸດສາຫະ ກໍ ຳ ເຫຼັກ: 2, ໂຮງງານ ຢ າ ມາເຫັນ: 2, ໂຮງງານ ຕັ ດ ຫ ຍິ ບ ທ່າມວ່ງ: 1)
10. ພ ະ ນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ມີ 1 ກໍລະນີ.

11. ຄຸມຂັງນາຂ່າ ມີ 2 ກໍລະນີ

12. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍ 5 ເມສາ)

13. ຫວ່າງງານ ມີ 120 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 19)

14. ເ ດັ ກ ມີ 22 ກໍລະນີ

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 21 ກໍລະນີ

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 148 ກໍລະນີ.