ຄວາມເປັນ ຄູ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍ່ຍັງເປັນ ຄູ ສອນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າສອນ

ວັນທີ 15/11/2021 ທີ່ ບ້ານປາກໃໝ່ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງນະຄອນຫລວງ ຄວາມເປັນ ຄູ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍ່ຍັງເປັນ ຄູ ຂໍຊົມເຊີຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງອາຍຸຫມັ້ນຂວັນຍືນ ເຖິງສິ ປົ ດ ກະສຽນໄປຫລາຍປີແຕ່ຍັງ ຮັ ກ ໃນການສອນໃນຊີວິດ ຄູ ຂອງ ພໍ່ດວງສີ ຍັງຢູ່ໃນເສັ້ນ ເ ລື ອ ດ ສະເໝີ ຊ່ວງ ໂ ຄ ວິ ດ ສອນເພີ່ມໃຫ້ ລູ ກ ຫລານຢູ່ບ້ານໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າສອນ ແຖມມີລາງວັນໃຫ້ພອ້ມ ສ ຳ ລັບນັກຮຽນເກັ່ງ ບໍ່ມີງົບສອນແຕ່ມີ ຫົ ວ ໃຈຍັງ ຮັ ກ ໃນຊີວິດ ຄູ