ນ້ຳ ຖ້ ວ ມ ໜັ ກ ຢູ່ລັດບິຕິໂຄລົມ ເ ບ ຍ ປະເທດແຄນາດາ

ນ້ຳ ຖ້ ວ ມ ໜັ ກ ຢູ່ປະເທດແຄນາດາ ວັນທີ 16 ພ ະ ຈິກ 2021 ລັດບິຕິໂຄລົມ ເ ບ ຍ ນ້ຳຖ້ວມຢ່າງ ໜັ ກ ໃນຮອບ 10 ກວ່າປີ ຫລາຍຊຸມ ຊົ ນ ໄດ້ ຖື ກ ສັ່ງອົບ ພ ະ ຍົບ ເພາະຝົນໄດ້ ຕົ ກ ໜັ ກ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດນ້ຳປ່າໄຫລຫລັ່ງເຂົ້າມາ, ດິນຖະລົ່ມ ໃສ່ເຮືອນປະຊາຊົນ ເ ສ ຍ ຫາຍຫລາຍ ພັ ນ ຫລັງ, ແລະເສັ້ນທາງ ຖື ກ ຕັ ດ ຂ າ ດ ຫລາຍສາຍທີເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງຫາເມືອງ,

ໂດຍສະເພາະຖະໜົນທີເຊື່ອມໄປຍັງ ແວນດູເວີ ເມື່ອ 3 ເດືອນທີຜ່ານມາໃນເມືອງແຫ່ງນີ້ຍັງປະ ສົ ບ ກັບບັນຫາກັບ ໄ ຟ ໄ ໜ້ ປ່າແລະພາວະ ໂ ລ ກ ຮ້ອນ, ໂດຍທີອຸ່ນຫະພູມສູງເຖິງ 50 ອົງສາ ບັນທຶກເປັນຄັ້ງປະຫວັດ ຕິ ສາດໃນ ແຄນາດາ ເຖິງຢາງໄດ້ກໍ່ຕາມຂະນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ລາຍວ່າມີ ຜູ້ ບາດ ເ ຈັ ບ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດເທຶອ, ແຕ່ນ້ຳຍັງສູງເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ.