ປະຊາຊົນນອນຖ້າຄວາມ ຕ າ ຍ ຂ້າງຖະໜົນຍ້ອນບໍ່ມີໂຮງໝໍປີ່ນປົວ

ວັນທີ 17/7/2021 ເສົ້າຫຼາຍລັດຖະບານໄທ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍແລະດູແລປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງ, ປະຊາຊົນນັ້ນລໍຖ້າແລະເສຍຊີວິດໂດຍບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຢູ່ອາໄສ ເປັນພາບທີ່ໜ້າ ສ ະ ຫຼົ ດ ໃຈ

ສະພາບປະຊາຊົນຄົນໄທ ນອນຖ້າຕຽງ ຂ້າງໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງ ແຖວພະຣາມ 2 ກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ບາງຄົນນອນ ຕ າ ຍ ຂ້າງໂຮງໝໍ ຂ້າງທາງ ບາງຄົນ ຕ າ ຍ ຢູ່ເຮືອນ

ຍ້ອນບໍ່ມີບ່ອນຮັກສາແລ້ວ ໂຮງໝໍສະໜາມກໍ່ເຕັມໝົດ ປະຊາຊົນບາງຄົນ ຕ າ ຍ ເ ໝື ອ ນ ໝູ ເ ໝື ອ ນ ໝ າຂ້າງຖະໜົນເລີຍ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ໄທ ລ ະ ບ າ ດ ແ ຮ ງ ຫຼາຍຕອນນີ້