ຄໍາມ່ວນດຸນດ່ຽງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມ

5 ປີ ຜ່ານມາ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສາມາດຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໄດ້ທັງໝົດ 12.129,76 ຕື້ກີບ ກວມ 32,28% ຂອງ GDP ເທົ່າກັບ 87,71% ຂອງແຜນການ (ແຜນ 13.830 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 34,64%ຂອງ GDP), ໃນນັ້ນການລົງທຶນຂອງລັດ 780,70 ຕື້ກີບ ກວມ 2,08% ຂອງ GDP (ແຜນ 2,34%) ເທົ່າກັບ 6,44% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI) 8.539,11 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 22,73% ຂອງ GDP (ແຜນ21,26%), ເທົ່າກັບ 70,40%% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ການລົງທຶນຈາກສິນເຊື່ອທະນາຄານ (C/B) 2.809,95 ຕື້ກີບ ກວມ 7,48% ຂອງ GDP (ແຜນ 11,04%) ເທົ່າກັບ 23,17% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. ສໍາລັບການລົງທຶນຈາກງົບປະມານຂອງລັດ.ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ແຂວງມີໂຄງການລົງທຶນທັງໝົດ 542 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມໂຄງການທັງໝົດ 5.546,75 ຕື້ກີບ. (ໃນນັ້ນ: ທຶນພາຍໃນ 5.014,60 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ 532,15 ຕື້ກີບ).

ມູນຄ່າອະນຸມັດຕາມສາລະບານງົບປະມານທັງໝົດ 780,70 ຕື້ກີບ, (ໃນນັ້ນ: ທຶນພາຍໃນ 491,22 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ 289,48 ຕື້ກີບ), ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ມູນຄ່າ 760,42 ຕື້ກີບ (ໃນນັ້ນ: ທຶນພາຍໃນ 470,94 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ 289,48 ຕື້ກີບ) ເທົ່າກັບ 97,41% ຂອງມູນຄ່າອະນຸມັດທັງໝົດ, ສຳລັບທຶນພາຍໃນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 107,77% ຂອງແຜນ 5 ປີ (ແຜນການ 437 ຕື້ກີບ). ສຳລັບການລົງທຶນພາຍໃນ 5.014,60 ຕື້ກີບ, ໄດ້ເຊັນສັນຍາ 4.597,16 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 2.927,54 ຕື້ກີບ ແລະ ໄດ້ຊຳລະສະສາງແລ້ວ 964,65 ຕື້ກີບ, ຍັງຄ້າງຈ່າຍຕາມມູນຄ່າສັນຍາ 3.632,51 ຕື້ກີບ, ຄ້າງຈ່າຍຕາມມູນຄ່າກວດກາ 1.962,89 ຕື້ກີບ. ສ່ວນການລົງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ODA): ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທັງໝົດ 12 ໂຄງການມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 565,21 ຕື້ກີບ (ທຶນຕ່າງປະເທດ 532,15 ຕື້ກີບ, ລັດຖະບານສົມທົບທຶນ 33,06 ຕື້ກີບ).

ໃນນັ້ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 10 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 523,89 ຕື້ກີບ (ທຶນຕ່າງປະເທດ 493,60 ຕື້ກີບ, ລັດຖະບານສົມທົບທຶນ 30,29 ຕື້ກີບ) ແລະ ທຶນກູ້ຢືມໃນເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ 2 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 41,32 ຕື້ກີບ (ທຶນຕ່າງປະເທດ 38,54 ຕື້ກີບ ລັດຖະບານສົມທົບທຶນ 2,77 ຕື້ກີບ) ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 7 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 296,66 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ: ທຶນຕ່າງປະເທດ 289,48 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 58,22% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 497,24 ຕື້ກີບ) ແລະ ທຶນລັດຖະບານສົມທົບທຶນ 7,19 ຕື້ກີບ. ໂຄງການ ສືບຕໍ່ 5 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 268,53 ຕື້ກີບ (ທຶນຕ່າງປະເທດ 242,67 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນລັດຖະບານສົມທົບ 25,86 ຕື້ກີບ). ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI). ແຂວງສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 300 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 8.539,11 ຕື້ກີບ ແລະ ມີທຶນຈົດທະບຽນ 4.259,05 ຕື້ກີບ ຄື: ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ 30 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 6.782,27 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 79,43%, ການລົງທຶນພາຍໃນ 270 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1.756,84 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20,57%.

ໃນນັ້ນ: ກິດຈະການສຳປະທານ 83 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 7.597,86 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 88,98% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ກິດຈະການຄວບຄຸມ 4 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 22,91 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 0,27% ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປ 213 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 918,34 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 10,75%. ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຈາກສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ: ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສາມາດລະດົມແຫຼ່ງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 10.336,22 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100,45%ຂອງ ແຜນການ (ແຜນການ: 10.289,92 ຕື້ກີບ) ແລະ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນແຕ່ລະຂົງເຂດໄດ້ທັງໝົດເທົ່າກັບ 63,75% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ: 4.407,59 ຕື້ກີບ), ໃນນັ້ນ ລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ມູນຄ່າ 419,53 ຕື້ກີບ (ກວມ 14,93%), ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ 280,71 ຕື້ກີບ, (ກວມ 9,99%), ກໍ່ສ້າງ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ 238,56 ຕື້ກີບ (ກວມ 8,49%), ການຄ້າ 1.129,88 ຕື້ກີບ (ກວມ 40,21%), ບໍລິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄປສະນີ 431,61 ຕື້ກີບ (ກວມ 15,36%)ແລະ ອື່ນໆ 309,38 ຕື້ ກີບ (ກວມ 11,01%).

Facebook Comments Box

Similar Posts