ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຖືພາແທນແລະການຫລຸລູກ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ຖືພາແທນແລະການຫລຸລູກ[ສ້າງໃໝ່]