ປ່ອຍນ້ຳເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນ ໃ ຫ ຍ່ ແລ້ວ

ແ ຈ້ ງ ການກ່ຽວກັບການປ່ອຍນ້ຳເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່. ເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ແ ຈ້ ງ ການກ່ຽວກັບການປ່ອຍນ້ຳເພື່ອປັບລະ ດັ ບ ນ້ຳຂອງອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນ ໃ ຫ ຍ່ ເລີ່ມເວລາ 23:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021 ຫາເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນ ໃ ຫ ຍ່ ຈະໄຂປະຕູນ້ຳລົ້ນເພື່ອລະ ບ າ ຍ ນ້ຳລົງສູ່ຄອງເດີມເພື່ອຮັກສາລະ ດັ ບ ນ້ຳໃນໜ້າເຂື່ອນ ບໍ່ໃຫ້ ສູ ງ ເກີນລະດັບ ເ ຕື ອ ນ ໄ ພ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ ແ ຈ້ ງ ມາຍັງ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາ ຊົ ນ ທີ່ທຳມາຫາກິນ ຕາມສາຍນ້ຳຫ້ວຍລຳພັນ ໃ ຫ ຍ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິເວນກ້ອງເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນ ໃ ຫ ຍ່ ຫາເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ) ໃຫ້ມີສະຕິ ເ ຝົ້ າ ລະ ວັ ງ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້ ຫຼີ ກ ລ້ຽງໄປທຳມາຫາກິນຕາມສາຍນ້ຳ, ລົງຫຼິ້ນນ້ຳ, ການນຳ ສັ ດ ລ້ຽງໄປຜູກໄວ້ຕາມແຄມນໍ້າ ໃນບໍລິເວນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດ ໄ ພ ຂອງທ່ານ ແລະ ສັ ດ ລ້ຽງຂອງທ່ານ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງລະ ບ າ ຍ ນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍ ຈະໄດ້ ແ ຈ້ ງ ໃຫ້ທ່ານຊາບອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ສຳລັບການປ່ອຍ ນ້ຳ ຄັ້ ງ ນີ້ ຈະປະຕິບັດຄື:

ຊ່ວງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 23:00 ໂມງ ຫາເວລາ 24:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ຈະປ່ອຍ ນ້ຳ 55,47 ແ ມັ ດ ກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ຫຼັງຈາກວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 24:00 ໂມງ ຈະມີການລະ ບ າ ຍ ນ້ຳຕາມປະລິມານນ້ຳທີ່ເຂົ້າອ່າງ ແລະ ນ້ຳຜ່ານກົງ ຫັ ນ ຕົວຈິງ ເພື່ອຮັກສາລະ ດັ ບ ນ້ຳໃຫ້ຢູ່ໃນລະ ດັ ບຄວາມ ປ ອ ດ ໄ ພ ຈົນເຖິງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2021. ສະນັ້ນ ເພື່ອກະກຽມການປ່ອຍ ນ້ຳ ຄັ້ງນີ້ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟ ຟ້ າ ລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ອອກ ແ ຈ້ ງ ການ ເຖິງ ພະແນກ ພ ະ ລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງເຊກອງ, ພ ະ ແນກ ຊັບ ພ ະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງເຊກອງ, ຫ້ອງວາການ ປົກຄອງເມືອງ ລະມ່າມ ແລະ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ, ບ້ານ ທົ່ງຫວາຍ, ບ້ານດອນຊາ, ບ້ານ ໜອງກັນ, ບ້ານຫ້ວຍດຳໃໝ່, ບ້ານ ໂທນນ້ອຍ, ບ້ານ ສະທົວເໜືອ, ບ້ານສະທົວໃຕ້ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ ເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ຫ້ວຍລຳພັນ ໃ ຫ ຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ມີ ກ ຳ ລັງ ຕິ ດ ຕັ້ງ 88 ເ ມ ກ າ ວັ ດ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຂື່ອນໄຟ ຟ້ າ ທີ່ ບໍລິ ສັ ດ ຜະລິດ-ໄຟ ຟ້ າ ລາວ ມະຫາ ຊົ ນ ເປັນຜູ້ ຄຸ້ ມ ຄອງ.