ລັກສາຍໄຟຟ້າຢູ່ລາງລົດໄຟສຸດທ້າຍກາຍເປັນຜີເຝົ້າລາງລົດໄຟເອົາຊື່ໆ

ເວລາ 11:30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 17/10/2021 ປ.ກ.ສ ກຸ່ມບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ໄດ້ຮັບ ແ ຈ້ ງ ເລື່ອງວ່າເກີດ ເ ຫ ດ ມີ ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ໃກ້ກັບລາງລົດ ໄ ຟ ໃນບໍລິເວນຂອງ ໂຄງການເສັ້ນທາງ ລົ ດ ໄ ຟ ລາວ-ຈີນ ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດເປັນ ເ ພ ດ ຊາຍ ຢູ່ບໍລິເວນ ຕີ ນ ຂອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ມີຮອຍໄໝ້ສີດໍາ ຄ້າຍຄືຮອຍ ຖື ກ ໄ ຟ ໄ ໝ້; ຢູ່ໃກ້ກັບ ສົ ບ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ພົບເຫັນອຸປະກອນປະ ເ ພ ດ: ມີ ດ ປາຍແຫລມ, ຄັ ດ ເຕີ, ເລື່ອຍ, ໄຂຄວງ, ມີ ດ ຕັ ດ ເລັບ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງກວດ ພົ ບ ຮອບສາຍໄຟ ຟ້ າ ທີ່ ຖື ກ ປອກ.

ຈາກສະພາບແວດລ້ອມວັດ ຖຸ ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດ ເ ຫ ດ ສັນນິຖານໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າແມ່ນ ຖື ກ ໄຟ ຟ້ າ ຊ໋ ອ ດ ເນື່ອງຈາກຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ພ ະ ຍາຍາມຈະ ລັ ກ ຕັ ດ ເອົາສາຍໄຟ ຟ້ າ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດໄຟ ຟ້ າ ຊ໋ ອ ດ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄ າ ທີ່. ຜ່ານການສືບສວນສອບສວນຂອງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຊື່ ທ້າວ ສີ ອາຍຸ 27 ປີ ປະຊາ ຊົ ນ ບ້ານນາປ່າໄພ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ອາຊີບ ກ ຳ ມະກອນ. ລັດວິສາຫະກິດໄຟ ຟ້ າ ລາວ ຂໍ ແ ຈ້ ງ ເຕືອນວ່າ: ການ ລັ ກ ອຸປະກອນໄຟ ຟ້ າ ແມ່ນມີຄວາມ ຜິ ດ ທາງ ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ຈະເປັນອັນ ຕ ະ ລາຍເຖິງແກ່ຊີ ວິ ດ ໄດ້.