ຄ່າຂົນສົ່ງລົດໄຟເມື່ອທຽບທາງລົດແມ່ນຖືກຫຼາຍ

ອັດຕາ ຄ່ າ ຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງລົດ ໄ ຟ ເມື່ອທຽບທາງລົດແມ່ນ ຖື ກ ແລະ ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ ສັ້ ນ ກວ່າເທົ່າຕົວ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຈຳ ນ ວ ນ ສະຖານີທີ່ເປີດນໍາໃຊ້ໃນໄລ ຍ ະ ເລີ່ມຕົ້ນ ມີ 21 ສະຖາ ນີ ແມ່ນສາມາດອອກແບບ ຈໍາ ນວນຖ້ຽວ ແລ່ນລົດໄດ້ 23 ຖ້ ຽ ວ/ວັນ, ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະຍາວ ຫ າ ກ ມີການເປີດນຳໃຊ້ສະຖາ ນີ ຄົບຕາມ ຈໍ າ ນວນ 33 ສະ ຖ າ ນີ ແມ່ນສາ ມ າ ດ ເພີ່ມຖ້ຽວການແລ່ນ ລົ ດ ໄດ້ເຖິງ 39 ຖ້ ຽ ວ/ວັນ.

ສຳ ລັບອັດຕາ ຄ່ າ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແມ່ນ 0.3 ຢ ວ ນ/ຄົ ນ.ກມ (ປະມານ 350 ກີ ບ/ຄົ ນ.ກ ມ), ລວມ ຄ່ າ ໂດຍ ສານແຕ່ ວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ ປ ະ ມານ 140.000 ກີ ບ, ສົມທຽບໃສ່ການຂົນສົ່ງ ທ າ ງ ລົດ ແມ່ນ ຖື ກ ກວ່າເທົ່າ ໂ ຕ ແລະ ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ ສັ້ ນ ກວ່າປະມານ 20 ຊົ່ ວ ໂມງ. ອັດ ຕ າ ກ າ ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແມ່ນ 0.5 ຢ ວ ນ/ໂ ຕ ນ.ກ ມ (ປະມານ 600 ກີ ບ/ໂ ຕ ນ. ກ ມ), ຖື ກ ກວ່າການຂົນ ສົ່ ງ ທາງລົດ 2 ເທົ່າ ໂ ຕ ແລະ ໃຊ້ເວລາ ສັ້ ນ ກວ່າ 45 ຊົ່ ວ ໂມງ