ພາກເໜືອລົມໜາວມາແລ້ວໜາວ ສ ະ ທ້ານໄປເລີຍ

ລົມໜາວ ກ ຳ ລັງມາ ຄ າ ດ ວ່າພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ອາກາດຈະ ເ ລີ່ ມ ເຢັນ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ. ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະວັນທີ 18 ຫາ 20 ຕຸລາ 2021 ຄວາມ ກົ ດ ດັ ນ ສູ ງ ຂອງອາກາດເຢັນຈະປົກ ຄຸ ມ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກຂອງ ປ ະ ເທດລາວ, ສົມທົບກັບກະແສ ລົ ມ ຕາເວັນອອກພັດ ປົ ກ ຄຸ ມ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດ ເ ຢັ ນ ພ້ອມໝອກບາງ ປົ ກ ຫຸ້ ມ ໃນຕອນເຊົ້າຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ແລະຈະມີຝົນ ຕົ ກ

ໃນລະດັບ ຄ່ ອ ຍ ຫາ ປານກາງຢູ່ບາງທ້ອງຖີ່ນຂອງແຂວງພາກ ໃ ຕ້ ວັນທີ 21 ຫາ 24 ຕຸລາ 2021 ມວນອາກາດ ເ ຢັ ນ ຈາກປະເທດ ຈີ ນ ຈະແຜ່ລົງມາປົກ ຄຸ ມ ຢູ່ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງຂອງ ປ ະ ເທດລາວ ຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ແລະ ຕົ ກ ໜັ ກ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກ ໃ ຕ້, ສ່ວນພາກເໜືອອາກາດ ເ ຢັ ນ ແລະ ມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ ບ າ ງ ທ້ອງຖີ່ນ