ຂ້ າ ປ າ ດ ຄໍ ແມ່ ແລະ ເ ດັັ ກ ນ້ອຍ

ເຫດ ຂ້ າ ປ າ ດ ຄໍ ທີ່ເມືອງເຟືອງ ໃນມື້ວານນີ້ 17 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເກີດເຫດ ຄ າ ດ ຕ ະ ກ ຳ (ຂ້ າ ປ າ ດ ຄໍ) ແມ່ຂອງ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ຄົ ນ ນີ້ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຂອງ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ຄົ ນ ນີ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຄ າ ທີ່ ສ່ວນລູກທີ່ຍັງ ນ້ ອ ຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບ

ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ໜັ ກ ພໍສົມຄວນ. ເ ຫ ດ ເກີດທີ່ ບ້ານປາກຮາງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ. ຕາມຂໍ້ມູນ ເ ບື້ ອ ງ ຕົ້ນ ແມ່ນ ຄ າ ຕ ະ ກ ອ ນ ເ ມົ າ ຍ າ ບ້ ເຊິ່ງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ ຳ ລັງນຳ ຈັ ບ ຕົວມາດຳເນີນ ຄ ະ ດີ ຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ.