ເຮືອຫຼົ້ມພົບເຫັນໝົດ 5 ສົ ບ ແລ້ວ

ພົບເຫັນໝົດແລ້ວ 5 ສົ ບ ຈາກເຫດການເຮືອຫຼົ້ມ ທີ່ອ່າງນ້ຳໄຜ່ ບ້ານໜອງພູນໄຊ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ວັນ 17 ຕຸລາ 2021 ເວລາປະມານ 6 ໂມງ ຕອນເຊົ້າ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ,ອ້າຍນ້ອງ ທ ະ ຫ າ ນ ກ ອ ງ ພັນ468, ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນຂອງບ້ານ ແລະ ຍາດພີ້ນ້ອງ ໄດ້ຄົ້ນພົບເຫັນ 2 ສົ ບ ຟູຂຶ້ນມາໜ້ານ້ຳ ສົ ບ ນາງ ວຽງ ອາຍຸ 55 ປີ ຜູ້ເປັນແມ່ດອງ

ພົບເຫັນໄກຈາກ ຈຸ ດ ເກີດ ເ ຫ ດ ປະມານ 20 ແ ມັ ດ ແລະ ສົ ບ ນາງ ສອນ ອາຍຸ 21 ປີ ເປັນ ລູ ກ ໄ ພ້ ພົບເຫັນໄກຈາກ ຈຸ ດ ເກີດ ເ ຫ ດ ປະມານ 200 ກ ວ່ າ ແ ມັ ດ ຕອນແລງຂອງ ມື້ ດຽວກັນ ພົ ບ ເຫັນ ສົ ບ ທ້າວ ທອງພັນ ອາຍຸ 63 ປີ ຜູ້ ເ ປັ ນ ພໍ່ ແລະ ນາງ ເ ດັ ກ ອາຍຸ 28 ປີ ຜູ້ ເ ປັ ນ ລູ ກ ຟູຂື້ນມາ ຢູ່ຈຸດເຮືອຫຼົ້ມ

ແລະ ຕອນເຊົ້າ ມື້ ນີ້ ເປັນ ມື້ ທີ່ 5 ຈາກການເກີດ ອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫ ດ ເຮືອຫຼົ້ມໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ໄດ້ ພົ ບ ເຫັນອີກ 1 ສົ ບ ສຸ ດ ທ້າຍ ຄື ທ້າວ ດວງ ອາຍຸ 22 ປີ ຊື່ງພົບເຫັນໄກຈາກ ຈຸ ດ ເກີດເຫດ ປະມານ 100ກວ່າ ແ ມັ ດ ທັງໝົດການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ຍາດ ຕິ ພີ້ນ້ອງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າ

ຮ່ ວ ມ ໄດ້ ເ ຮັ ດ ພິທີ ຮີ ດ ຄອງທາງສາສະ ໜ າ ຢູ່ທີ່ ແຄມອ່າງນ້ຳໄຜ່ ໃກ້ຈຸດເກີດເຫດເປັນທີ່ຮຽບ ຮ້ ອ ຍ ແລ້ວ ທ້າຍນີ້ຂໍ ສະແດງຄວາມ ເ ສົ້ າ ສ ະ ຫຼົ ດ ໃ ຈ ເ ສ ຍ ໃ ຈ ມາຍັງຄອບຄົວຍາດ ພີ້ ນ້ອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວີ ດ ດ້ວຍ.