ພິທີ ຈູ ດ ທຳ ລ າ ຍ ຍ າ ເ ສ ຕິ ຈຳນວນຫຼາຍ

ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ທີ່ ສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມີພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ າ ນ ຢ ສ ຕ ຄົບຮອບ 20 ປີ ແລະ ທໍ າ ລ າ ຍ ຢ ສ ຕ ທີ່ສານໄດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ໂດຍການເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ຂອງ ທ່ານ ຄຳຜະຫຍາ ພົມປັນຍາ ຮອງ ເ ຈົ້ າ ແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ປະທານຄະນະ ກ ຳ ມະການ ກ ວ ດ ກາ ແລະ ຄວບ ຄຸ ມ ຢ ສ ຕ ຂັ້ນແຂວງ, ມີການນຳຂັ້ນແຂວງ, ການນຳຂັ້ນເມືອງ, ແ ຂ ກ ຖື ກ ເຊີນ, ພະນັກງານ,ທ ະ ຫ າ ນ, ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ, ນັກທຸ ລ ະ ກິດ, ພໍ່ ຄ້ າ ຊາວຂາຍ,

ອຳ ນ າ ດ ການປົກຄອງ ບ້ າ ນ ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ. ທ່ານ ພັນໂທ ຈັນພອນເພັດ ຄໍາສີ ຮອງຫົວໜ້າ ກ ອ ງ ບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່າ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ າ ນ ຢ ສ ຕ ຄົບຮອບ 20 ປີ ແລະ ທໍ າ ລ າ ຍ ຢ ສ ຕ ທີ່ສານໄດ້ ຕັ ດ ສີ ນ ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ, ຍ າ ເ ສ ຕິ ປະ ເ ພ ດ ຕ່າງໆໄດ້ກາຍເປັນ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ລວມເຊີ່ງສົ່ງ ຜົ ນ ສ ະ ທ້ອນໂດຍ ກົ ງ ຕໍ່ເສດຖະ ກິ ດ -ສັງຄົມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ລ ະ ບອບການເມືອງ ທັງເປັນການ ທ ຳ ລ າ ຍ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາ ວ ະ ຊົ ນ, ອານຸ ຊົ ນ ທີ່ເປັນໜໍ່ ແ ໜ ງ ຂອງຊາດ

ເມື່ອເຫັນໄດ້ ຜົ ນ ຮ້ າ ຍ ໄ ພ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານເຮົາຈຶ່ງ ຖື ເອົາວັນທີ 12 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນແຫ່ງຊາດ ຕ້ າ ນ ຍ າ ເ ສ ຕິ . ເຊີ່ງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 12 ຕຸລາ ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ ປ ະ ຈຸ ບັນຄົບຮອບ 20 ປີພໍດີ. ຕ ະ ຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເ ຮັ ດ ວຽກງານ ປ້ ອ ງ ກັນເປັນສິ່ງສຳຄັນໂດຍ ຖື ເອົາການສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍ ແ ຜ່ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການຕ່າງໆເພື່ອປູກ ຈິ ດ ສຳ ນຶ ກ ໃຫ້ຄົນໃນສັງ ຄົ ມ ຮັບຮູ້,ເຂົ້າໃຈລະບຽບ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງ ພິ ດ ໄ ພ,

ຜົ ນ ຮ້ າ ຍ ຂອງ ຍ າ ເ ສ ຕິ ພ້ອມນັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປູ ກ ລ ະ ດົ ມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອ ກ ະ ຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນ ມິ ດ ເພື່ອສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ຊົ ນ ນະບົດປູກ ພື ດ ທົດແທນເພື່ອ ຊ່ ວ ຍ ປະຊາ ຊົ ນ ທີ່ເຄີຍ ປູ ກ ຝິ່ ນ ໄດ້ມີເງື່ອນໄຂ ຫັ ນ ໄປປະກອບ ອ າ ຊີ ບ ໃ ໝ່ ທີ່ ມີລາຍໄດ້ ສໍາລັບການດຳລົງຊີ ວິ ດ ທີ່ໝັ້ນ ຄົ ງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຟື້ ນ ຟູ ສ ະ ພ າ ບ, ຈິ ດ ໃຈ ແລະ ຮ່າງ ກ າ ຍ

ຜູ້ ຕິ ດ ຍ າ ເ ສ ຕິ ຢູ່ ສູ ນ ບຳ ບັ ດ, ຢູ່ເມືອງ, ຢູ່ບ້ານເຂດຊຸມ ຊົ ນ ຫ່າງໄກສອກ ຫຼີ ກ ທັງນຳໃຊ້ມາດ ຕ ະ ການທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ 1 ປີ ຜ່ານມາ ພວກເຮົາສາມາດ ມ້ າ ງ ຄ ະ ດີ ຍ າ ເ ສ ຕິ ໄດ້ທັງໝົດ 338 ເ ລື່ ອ ງ, ກັ ກ ຜູ້ ຖື ກ ຫາໄດ້ທັງໝົດ 393 ຄົ ນ, ຍິ ງ 35 ຄົ ນ, ຕ່າງ ປະເທດ 67 ຄົ ນ ( ຄົ ນ ຈີນ 29 ຄົ ນ, ມຽນມາ 36 ຄົ ນ, ໄທ 1 ຄົ ນ ແລະ ຄົ ນ ຫວຽດນາມ 1 ຄນ ) ຢຶດຂອງກາງ ຍ າ ເ ສ ຕິ ປະ ເ ພ ດ ຕ່າງໆຄື: ຍ າ ຈຳນວນ 23.151.807 ເ ມັ ດ,

ໜັ ກ 2.315 ກິ ໂ ລ ຢ ອ 866 ກ ິ ໂ ລ ເ ຮ ໂ ລ ອີ ນ 156 ແ ທ່ ງ, ໜັ ກ 60 ກິ ໂ ລ ແ ປ້ ງ ຝຸ່ ນ 16.250 ກິຟ , ໂ ລ ຝື ນ 700 g ປື ນ ສັ້ ນ ຈຳນວນ 3 ກ ະ ບ ອ ກ ພ້ອມ ລູ ກ 2 2 ລູ ກ ລົ ດ ໃ ຫ ຍ່ 11 ຄົ ນ ລົດຈັກ 25 ຄົ ນ ແລະ ວັດຖຸເຄື່ອງຂອງອີກຈຳນວນຫຼາຍລາຍການ. ລົງ ທ ຳ ລ າ ຍ ສ ວ ນ ຝິ່ ນ ໄດ້ ຈຳ ນວນ 24 ເ ຮັ ກ ຕ າ ພ້ອມທັງລົງ ໂ ຄ ສະນາ ຜົ ນ ຮ້ າ ຍ, ໄ ພ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຂອງ ຍ າ ເ ສ ຕິ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ຢູ່ຕາມບ້ານ

ມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ທັງໝົດ 1.559 ຄົ ນ, ຍິ ງ 494 ຄົ ນ ບ ຳ ບັດ ປິ່ ນ ປົວ ແລະ ຟື້ ນ ຟູ ສຸ ຂະພາບ ຜູ້ ຕິ ດ ຍ າ ເ ສ ຕິ ຢູ່ ສູ ນ ບຳ ບັ ດ ນ້ຳ ຈ້ ວ ມ ໄດ້ ຈໍາ ນວນ 155 ຄົ ນ, ຍິ ງ 6 ຄົ ນ. ສຳລັບການ ຈູ ດ ທ ຳ ລ າ ຍ ຍ າ ເ ສ ຕິ ປະ ເ ພ ດ ຕ່າງໆ ຊຶ່ງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຢຶ ດ ໄດ້ຈາກການ ລັ ກ ລອບ ຄ້ າ -ຂາຍ ແລະ ລຳລຽງ ຂົ ນ ສົ່ງ ຂອງພວກກຸ່ມຄົນ ບໍ່ ດີ

ທີ່ສານໄດ້ ຕັ ດ ສີ ນ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ແລ້ວ ແລະ ມີຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ ທ ຳ ລ າ ຍ ຖີ້ ມ: ມີ ຢ ຈຳ ນວນ 13.624.983 ເ ມັ ດ, ໜັ ກ 1.362 ກ ິ ໂ ລ. ຢ ອ ຈຳນວນ 534 ຫໍ່, ໜັ ກ 534 ກ ິ ໂລ . ເ ຮ ໂ ລ ອ ິ ນ ຈຳ ນວນ 156 ແ ຫ່ ງ, ໜັ ກ 60 ກິ ໂ ລ . ແ ປ້ ງ ຝຸ່ ນ ຈຳ ນວນ 158 ເ ປົ້ າ, ໜັ ກ 3.950 ກິ ໂ ລ . ໂ ຄ ເ ຄ ນ ຈຳ ນວນ 2 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ, ໜັ ກ 0,44 g.

ກັ ນ ຊ າ ແ ຫ້ ງ ຈຳ ນວນ 1 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ, ໜັ ກ 8,6 g. ເ ຟ ຕິ ມີ ນ ຈຳ ນວນ 44 ເ ມັ ດ, ໜັ ກ 13,2 g. ຢ ອ ີ ຈຳ ນວນ 2 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ, 2,619 g. ສະນັ້ນ ຂໍ ຮ ຽ ກ ຮ້ອງ ແລະ ເຊີນ ຊ ວ ນ ບັນດາທ່ານ ພ ະ ນັກງານ, ທ ະ ຫ າ ນ, ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ, ພໍ່ແມ່ ປ ະ ຊາ ຊົ ນ ບັນດາ ເ ຜົ່ າ ຈົ່ງໄດ້ເພີ້ມທະ ວີ ສ ະ ຕິ ລ ະ ວັ ງ ຕົວ ພ້ອມທັງເປັນ ເ ຈົ້ າ ການໃນການສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ລູ ກ ຫຼານຂອງຕົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ຕົ ກ ເປັນ ທ າ ດ ຍ າ ເ ສ ຕິ , ຈົ່ງພ້ອມກັນປະຕິ ບັ ດ ຄຳຂັວນທີ່ວ່າ ຍ າ ເ ສ ຕິ ໃ ຫ້ ຄ ວ າ ມ ຕ າ ຍ, ຜູ້ ເ ສ ຕ າ ຍ,ຜູ້ ຂ າ ຍ ຕິ ດ ຄຸ ກ ຜູ້ ທຸ ກ ໃຈແມ່ນພໍ່, ແມ່ ແລະ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງ.