ລາຍລະອຽດບັນດາອາຊີບທີ່ ຕິ ດ ໂຄວິດໃນ ມື້ ນີ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ 576 ກໍລະນີ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ຫຼວງວຽງຈັນ​ ປະຈຳວັນທີ່​ 18​ ພ ະ ຈິກ 2021

1. ນັ ກ ຮຽນ/ນັ ກ ສຶກສາ/ຄູ ອາຈານ ມີ 84 ກໍລະນີ

2. ພ ະ ນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກ ມີ 47 ກໍລະນີ

3. ກໍ ຳ ມະ ກ ອ ນ ມີ 43 ກໍລະນີ (ແຄ້ມຈີນ ຢູ່ ມສ ນາຊາຍ: 1)

4. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 40 ກໍລະນີ

5. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິ ສັ ດ /ເອກະ ຊົ ນ/ທະນາຄານ ມີ 39 ກໍລະນີ (ສະຖານີເກັບຄ່າຜ່ານທາງດ່ວນ.ນດ: 8)

6. ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫານ ມີ 22 ກໍລະນີ

7. ພ ະ ນັກງານ ຕໍ ຳ ຫຼວດ ມີ 15 ກໍລະນີ

8. ພ ະ ນັກງານລັດ ມີ 10 ກໍລະນີ

9. ໂຮງງານ ມີ 7 ກໍລະນີ (ນະຄອນຫຼວງອຸດສາຫະ ກໍ າ ເຫຼັກ: 1, ໂຮງງານ ຕັ ດ ຫຍິບທ່າມວ່ງ: 3)

10. ຂະແໜງສາທາ ມີ 5 ກໍລະນີ (ສະຖາບັນກັນ ພ ະ ຍາດກອງທັມ: 1, ໂຮງໝໍ 103: 1, ໂຮງໝໍເມືອງ ໄຊທານີ: 1)

11. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 3 ກໍລະນີ

12. ນັ ກ ບວດ ມີ 3 ກໍລະນີ (ວັດ ພ ະ ຂາວ: 2, ວັດ ໂພນສີນວນ: 1)

13. ພ ະ ນັກງານໂຮງແຮມ/ຮ້ານອາຫານ ມີ 2 ກໍລະນີ

14. ວ່າງງານ ມີ 126 ກໍລະນີ (ຜູ່ ເຖົ້າ: 6)

15. ເ ດັ ກ ມີ 21 ກໍລະນີ

16. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 22 ກໍລະນີ

17. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 85 ກໍລະນີ