ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງໂດຍບໍ່ໄປໂຮງໝໍ

ໃນປັດຈຸບັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂຄ ວິ ດ-19 ໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ອັດຕາການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ຈາກ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໄປທົ່ວທຸກແຂວງ ຂອງປະເທດເຮົາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມ ທ້ າ ທ້າຍຕໍ່ ຂີ ດ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮອງຮັບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ຢູ່ໃນບັນດາໂຮງໝໍ, ສູນປິ່ນປົວ, ສະຖານທີ່ແຍກປ່ຽວ ເພື່ອ ຕິ ດ ຕາມອາການກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂຄ ວິ ດ -19. ສະນັ້ນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍຄືກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກົມ ອ ະ ນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່,

ກົມແຜນການ ແລະ ການ ຮ່ ວ ມ ມື,​ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລ ະ ບາດວິທະຍາແຫ່ງຊາດ, ໂຮງໝໍເສດຖາ ທິ ຣາດ, ອົງການ ອ ະ ນາໄມໂລກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາ ສໍາລັບການ ຕິ ດ ຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຊຸມຊົນ ສໍາລັບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂຄ ວິ ດ -19 ທີ່ບໍ່ມີອາການ ຫຼື ມີອາການເບົາບາງ. ບັນຫາ ສໍ ຳ ຄັນກ່ອນຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອທີ່ມີອາການເບົາບາງ ຕິ ດ ຕາມອາການຕົວເອງຢູ່ຮືອນໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະ ນາ ຈາກຄະ ນ ະ ສະເພາະກິດ ແລະ ແພດໝໍກ່ອນ ເຊິ່ງການປະເມີນຈະອີງ ໃສ່ສະພາບຂອງຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ ວ່າເໝາະສົມຫຼືບໍ່ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຕິ ດ ຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກແພດ-ໝໍ.

ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມື ແມ່ນໄດ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບ:

1. ຜູ້ທີ່ສາມາດ ຕິ ດ ຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ການຈັດບຸລິມະສິດຜູ້ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການ ຕິ ດ ຕາມ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງໝໍພາກສະ ໜາມ;

2. ວິທີການ ຕິ ດ ຕາມສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ;

3. ວິທີປ້ອງກັນສະມາຊິກ ໃນ ຄອບຄົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການ ຕິ ດ ເຊື້ອເພີ່ມ;

4. ເວລາໃດທີ່ຄວນ ຕິ ດ ຕໍ່ຫາສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ໃນການນໍາສົ່ງຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນການຊັກຊ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ສໍາລັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ກະກຽມໃນໄລຍະປິ່ນປົວຕົວເອງຢູ່ເຮືອນ ມີດັ່ງນີ້:

– ແຍກດ່ຽວຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍ 14 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ຮູ້ ຜົ ນ ກວດຊອກຫາເຊື້ອເປັນບວກ, ຈາກນັ້ນກໍ ຕິ ດ ຕາມອາການຕົນເອງໃນແຕ່ລະມືຢ່າງລະອຽດ ດ້ວຍການຈົດບັນທຶກໃສ່ໃນຕາ ຕ ະ ລາງທີ່ຄະນະສະເພາະກິດແນະນໍາ.

– ຮັກສາສຸຂະພາບທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລິດຕໍ່ມື ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ກິນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ, ກິນ ຢ າ ລົດໄຂ້ຖ້າມີອາການໄຂ້ສູງ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມອາການສະແດງອອກ.

– ກະກຽມ ຢ າ ພື້ນຖານທີ່ ຈໍ າ ເປັນເຊັ່ນ: Paracetamol, Berberine, ORS, Multivitamine. ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ ຢ າ ຕ້ າ ນ ເຊື້ອ ແລະ ຢາ Steroid ເພື່ອປິ່ນປົວ ພ ະ ຍາດ ໂຄ ວິ ດ-19 ທີ່ບໍ່ມີອາການແລະ ອາການເບົາບາງ.

– ຖ້າຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອເລີ່ມມີອາການຫາຍໃຈຍາກ ຫຼື ອາການອື່ນໆ ທີ່ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຕິ ດ ຕາມປິ່ນປົວຈາກແພດໝໍ ແມ່ນຄວນໂທຫາສາຍດ່ວນ 164.

ນັ້ນເປັນພຽງສ່ວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຂອງ ຄູ່ມືແນະນໍາ ສໍາລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຊຸມຊົນ ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມແມ່ນເບິ່ງຕາມຄູ່ມືໄດ້ເລີຍ