ເປີດຮຽນຄືນແລ້ວຢູ່ເຂດລະບາດຂອງໂຄວິດ19

ອ່ານດ່ວນແຈ້ງການການປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການແລະຂໍ້ແນະນໍາປະເມີນສະຖານການສຶກສາທີ່ຈະເປີດຮຽນຄືນຢູ່ ເຂດທີ່ມີການລະບາດຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ

..........