ສປປລາວຕອບໂຕ້ນັກຂ່າວໄທແລ້ວທີ່ມີອັກຄະຕິກັບລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ບູຮານວ່າ:ໄວປາກເສຍສິນໄວ ຕີ ນ ຕົ ກ ຕົ້ນໄມ້,ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານອອກສູ່ສັງ ຄົ ມ ຕ້ອງມີມູນຄວາມຈິງ ຈຶ່ງຈະສາມາດສ້າງຄວາມ ເ ຊື່ ອ ຖືຈາກສັງ ຄົ ມ ໄດ້..............