ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດ

ປຽບທຽບປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດພ້ອມທັງຜົນຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ, ກໍ່ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າວັກຊິນແຕ່ລະບໍລິສັດມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ບາງວັກຊິນກໍ່ມີປະສິດທິພາບດີແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສີ່ງທີ່ຄືກັນກໍ່ຄືສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໄດ້

ແລະບາງວັກຊິນກໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂື້ນກັບແຕ່ລະບຸຄົນ ແຕ່ຈາກການຕິດຕາມຜົນຂ້າງຄຽງຈະມີແຕ່ສ່ວນໜ້ອຍ ແນວໃດທຸກຄົນກໍ່ຄວນໄປສັກວັກຊິນເດີ້ເພື່ອພະຍາດໂຄວິດ19ຈະໄດ້ໝົດໄປຈາກໂລກນີ້