ກະລຸນານຳໄຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນກ່ອນຫ້າມຜ່ານພູເກົ້າຫຼັກ

ແຈ້ງຂ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 18-25 ພຶດສະພາ 2021 ເສັ້ນທາງ 4 C ກາສີ-ເມືອງນານ (ພູເກົ້າຫຼັກ) ແຂວງວຽງຈັນ ຈະມີການ ສີດກັນຊຶມ ເຮັດໄຫ້ທາງໝື່ນຢູ່ຈຸດ KM31+600 ແລະ 33+600 ລົດບັນທຸກໆປະເພດ ກະລຸນານຳໄຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນກ່ອນ(ຫ້າມຜ່ານ) ເດັດຂາດ ຈຶ່ງບໍ່ເສຍເວລາຂອງທ່ານ.

Facebook Comments Box

Similar Posts