ກັກຕົວຜູ້ຄ້າ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ໄດ້

ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2021 ເຈົ້າຫນ້າ ທີ່ຈັບຍິງສາວ ຄ້າ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍ າ ຫຼວດ ເມືອງຄໍາເກີດ ສາມາດກັກຕົວຜູ້ຄ້າ

ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ໄດ້ ເປັນຂອງກາງ ຢ າ ບ້ າ 20 ຖົງ ຈໍານວນ 4,000 ເມັດ ຜູ້ຄ້າຂາຍຢູ່ ບ.ໜອງປອງ ມ.ຄໍາເກີດ ຂ.ບໍລິຄໍາໄຊ ກັກຕົວໄດ້