ຄໍາສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ 19/9/2021 ຢຸ ດ ການມາເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ

ຄໍາສັ່ງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 19/9/2021 ເວລາ 10:30 ແຈ້ງໃນຄໍາສັ່ງຂໍ້ 2 ໄວ້ວ່າ: ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ” ຢຸ ດ ” ການມາເຮັດວຽກຢູ່ ຫ້ອງການ ແຕ່ວັນທີ 20 ເຖິງ 30 ກັນຍາ 2021, ຍົກເວັ້ນທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດັບເພີງ, ແພດຫມໍ, ພະນັກງານ, ອາສາສະຫມັກ ຮັບ ຜິ ດ ຊອບລະບົບການບໍລິການໄຟຟ້າ, ນໍາປະປາ, ການສື່ສານ ແລະ ເຮັດວຽກສະກັດກັ້ນກັນການ ລ ະ ບ າ ດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປິ່ນປົວ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ. ໃຫ້ບັນດາສໍານັກງານ, ອົງການ ພະແນກການ,

ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງແລະ ແນະນໍາພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົນ ເຮັດວຽກ ທາງລັດຖະການ ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ຜ່ານລະບົບການສື່ສານ, ອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ຕ້ອງຈັດຕັ້ງແບ່ງກັນມາປະຈໍາການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ວຽກງານ, ຕອ້ ງມີເວນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຍາມສໍານັກງານ, ອົງການ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ສາມາດປະສານໄດ້ໃນກລະນີມີວຽກຈໍາ ເປັນ ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດ ຮ້ າ ຍ ສ້າງຄວາມ ເ ສ ຍ ຫາຍຕ່າງໆ ຢູ່າງເດັດ ຂ າ ດ.